Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

INFORMACIJA DĖL BAŽNYČIOS VEIKLOS KARANTINO METU

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti Šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, Šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m. ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m. atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)).

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Pagarbiai,

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas

kun. dr. S. Matulis

______________________________________________________________________________________________________________

2020 m. LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

9.30 val. VOTYVA

11.00 val. ŠV. MIŠIOS

12.30 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

2020 m. LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

Rugpjūčio mėn. 15 d. (šeštadienį), Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) šventė. Mūsų bažnyčioje melsimės: 8.00 val., 10.00 val., 12.30 val. ir 17.00 val. Per Šv. Mišias bus laiminami tikinčiųjų atsinešti žolynai ir vaisiai.

_______________________________________________________________________________________________________________

KATECHETŲ, TIKYBOS MOKYTOJŲ, MOKSLEIVIŲ, KURIE RENGĖSI PRIIMTI PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ, JŲ TĖVELIŲ, SUAUGUSIŲJŲ KATECHUMENATO DALYVIŲ DĖMESIUI

GEGUŽĖS 31 D. 9.30 VAL. JUVENTOS PROGIMNAZIJA

GEGUŽĖS 31 D. 11.00 VAL. JUVENTOS PROGIMNAZIJA

BIRŽELIO 6 D. 17.00 VAL. RAGAINĖS PROGIMNAZIJA

BIRŽELIO 7 D. 11.00 VAL. ZOKNIŲ PROGIMNAZIJA

BIRŽELIO 12 D. 17.00 VAL. SALDUVĖS PROGIMNAZIJA

BIRŽELIO 13 D. 17.00 VAL. SALDUVĖS PROGIMNAZIJA

LIEPOS 3 D. 17.00 VAL. JOVARO PROGIMNAZIJA

LIEPOS 4 D. 17.00 VAL. JOVARO PROGIMNAZIJA

LIEPOS 5 D. 11.00 VAL. RASOS PROGIMNAZIJA

________________________________________________________________________________________________________

KATECHETŲ, TIKYBOS MOKYTOJŲ, MOKSLEIVIŲ, KURIE RENGĖSI PRIIMTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ, JŲ TĖVELIŲ, SUAUGUSIŲJŲ KATECHUMENATO DALYVIŲ DĖMESIUI

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE BUS TEIKIAMAS:

BIRŽELIO 22 D. 17.00 VAL. RAGAINĖS PROGIMNAZIJAI, ZOKNIŲ PROGIMNAZIJAI IR SUAUGUSIŲJŲ KATECHUMENATO DALYVIAMS.

BIRŽELIO 23 D. 17.00 VAL. SALDUVĖS PROGIMNAZIJAI.

BIRŽELIO 25 D. 17.00 VAL. JOVARO PROGIMNAZIJAI.

BIRŽELIO 26 D. 17.00 VAL. RASOS PROSGIMNAZIJAI.

BIRŽELIO 27 D. 10.00 VAL. IR 12.00 VAL. JUVENTOS PROGIMNAZIJAI.

____________________________________________________________________________________________________________

DĖL PAMALDŲ IR SIELOVADOS TĘSIANTIS KARANTINUI ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui).

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.

Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas.

Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.

Bažnyčia yra atvira:

Šiokiadieniais: 9.00 val. - 17.00 val.

Šventadieniais: 9.00 val. - 13.00 val.

Šv. Mišios aukojamos:

Šiokiadieniais: 9.30 val. ir 17.00 val.

Sekmadieniais: 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Kunigai atlikdami kunigiškąją pašaukimo pareigą, šv. Mišias aukoja visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis.

Šv. Mišias (metines, keturnedėlius ir kt. intencijas), galima užsakyti kasdieną, užeinant po vieną žmogų į parapijos raštinę, tel. 841 526220 arba parašant į el.p. jurgioparapija@gmail.com.

Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

Pagarbiai,

Šiaulių šv. Jurgio parapijos klebonas kun. dr. Saulius Matulis

___________________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas - mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, - nors ir mirtų, bus gyvas" (Jn. 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, ,,mes esame išgelbėti viltimi" (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę.

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. Vienijamės su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje ,,ne viešai, o tarsi slapčiomis" (Jn 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausią mūsų tikėjimo šventę išgyventi ,,tarsi slapčiomis". Negalime viešai eiti į Bažnyčią ir susirinkę draugėn švęsti Velykų. Pandemija, apėmusi visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi ,,pavogti" mūsų džiaugsmo ir ramybės, tų brangių mūsų Prisikėlusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartą savo mokinius guodė ir drąsino pasitikėti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats.

,,Jūs nebijokite!" (Mt 28, 5), - taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas: ,,Ramybė Jums!" (Jn 20, 19). O tada juos ragino: ,,Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai" (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. Krikščionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir Prisikėlusio Jėzaus paguodą.

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rasti be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų pasaulis.

,,Jis pamatė ir įtikėjo", - taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo Mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policijos, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permąstyti savo gyvenimo prasmę! Tebūna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančią ir mirtį į Prisikėlimą. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos!

Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!

Lietuvos vyskupai

_____________________________________________________________________________________________________________

Dėmesio!

Kol yra karantino laikotarpis ir mokyklos nedirba, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai jaunimui, kurie rengiasi I Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui, dėl koronaviruso grėsmės.

Kada atsinaujins darbas ugdymo įstaigose, tada ir mes sugrįšime į katechezės pamokas savo grupėse.

_____________________________________________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje, paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvių Šv. Mišios už mirusįjį aukojamos, nedalyvaujant žmonėms, o apeigos atliekamos tik kapinėse.

Galima kviesti kunigą pas ligonius, kurie dėl savo būklės pageidauja neatidėliojant priimti Ligonių patepimą, nors įprastas ligonių lankymas laikinai nutraukiamas.

Kunigai yra pasirengę išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.

Mūsų bažnyčioje šiokiadieniais ir šventadieniais įprastu, numatytu laiku kaip buvo anksčiau jokių viešų pamaldų nebus.

Bažnyčia bus atvira:

Šiokiadieniais: 9.00 val. - 17.00 val.

Šventadieniais: 9.00 val. - 13.00 val.

Kunigai atlikdami kunigiškąją pašaukimo pareigą, Šv. Mišias aukos privačiai visomis užsakytomis intencijomis, be tikinčiųjų dalyvavimo.

Tikintieji, kurie yra užsiprašę Šv. Mišias konkrečiu laiku bažnyčioje, kviečiami melstis privačiai savo intencija namuose, stebint kunigo aukojamas Šv. Mišias per televiziją, internetą, klausantis radijo transliacijų. Kunigai Jūsų intencija melsis privačiai.

Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau nesustodamas ir pateikdamas naujas galimybes. Šv. Mišias (metines, keturnedėlius ir kt. intencijas), galima užsakyti kasdieną, užeinant po vieną žmogų į parapijos raštinę, tel. 841526220 arba parašant į el. p.: jurgioparapija@gmail.com.

Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms (pvz. už Šv. Mišias, raštinės darbui ir pan.), galima aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodant už ką skiriama auka.

Auką pervesti Šiaulių Šv. Jurgio parapija, sąskaitos nr. LT 94 7300 0100 0240 3673

Tikintieji, kurie vis tik norės savo intencija melstis kaip įprasta, kartu dalyvaujant Šv. Mišių aukoje bažnyčioje, galės tai padaryti tuomet, kada baigsis karantino laikas.

Pagarbiai,

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas

kun. dr. Saulius Matulis

______________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

* Balandžio 5 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę liturginės apeigos atliekamos bažnyčios viduje, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 9 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - Eucharistijos įsteigimas. Šv. Mišių pabaigoje nėra procesijos kartu su tikinčiaisiais, Švč. Sakramentas lieka tabernakulyje.

* Balandžio 10 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus pagerbimas, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 11 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - Velyknakčio šventimas ir Šv. Mišios be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 12 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Ryte nevyksta Velykų procesija, 8.00 val. skambinama varpais. Šv. Mišios aukojamos žmonėms nedalyvaujant.

* Balandžio 13 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. 

______________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiams Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 22 d. (IV - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius - kun., teol. dr. Ramūnas Norkus.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 31 d. - 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios. Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmė - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 23 d. (šeštadienį), Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje per 10.00 val. Šv. Mišias giedos Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras ,,Atžalynas", vadovas Mindaugas Žalalis ir iš karto po Šv. Mišių padovanos mūsų parapijai koncertą kartu su Šiaulių kultūros centro kameriniu choru ,,Vasara" (vadovas Kornelijus Luotė) ir Saulkrastu kultūros centro moterų vokalinių ansambliu ,,Dzilė" (vadovas Janis Lucans) Latvija.

_______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 16 d. (šeštadienį) 17.30 val. kviečiame į koncertą Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Koncertuoja:

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras.

Klaipėdos universiteto mišrus choras: ,,PAJŪRIO AIDOS".

2019 m. lapkričio mėn. 17 d. (sekmadienį) 10.00 val. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertuos:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras ,,AVE VITA".

_____________________________________________________________________________________________________________

LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

 LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

DAILĖS FESTIVALIS ŠIAULIŲ MONMARTO RESPUBLIKA 2019 

VALSTYBINIO VILNIAUS KVARTETO KONCERTAS - PERFORMANSAS

,,MENŲ PAKYLĖTI"

2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. 9 D. 18. VAL. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE.

SOLISTĖ ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

*Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) - kun., bažn., t. dr. Mindaugas Sabonis.

Pradedant rekolekcijas balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu  priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

_______________________________________________________________________________________________________

* Balandžio mėn. 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

___________________________________________________________________________________________________________

*Balandžio mėn. 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

* Balandžio mėn. 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

*Balandžio mėn. 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Balandžio mėn. 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

*Balandžio mėn. 22 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

___________________________________________________________________________________________________________

2018 m. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS

 

____________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 15 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 16 d. (III - ąjį advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas, teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika.

_________________________________________________________________________________________________________

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės. 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 10.00 val., 12.00 val., 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

Lapkričio 1 d. VISŲ ŠVENTŲJŲ iškilmėje mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val. 

* 17.00 val. (melsimės už mirusius ir dalyvausime gedulinėje procesijoje).

Lapkričio 2 d. MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS). Mūsų bažnyčioje melsimės:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val.

* 17.00 val.

Po 12.00 val. Šv. Mišių bus giedami Kalvarijų kalnai už mirusiuosius.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

1. Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų" maldą ir ,,Tikėjimo išpažinimą".

2. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ar bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS RUOŠTIS  ŠVČ. SAKRAMENTUI (I KOMUNIJAI) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Per rugsėjo mėnesį kviečiame vaikus, jaunimą ir visus, kurie nėra priėmę ir nori rengtis Sutvirtinimo ir Švč. Sakramento (Pirmosios Komunijos) priėmimui.

Užsiregistruoti galima parapijos raštinėje arba pas savo mokyklų tikybos mokytojas. 

Pamokėlės prasidės spalio mėnesį, o sakarmentai bus teikiami kitų metų gegužės mėnesį.

_______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA UŽSIREGISTRAVUSIEMS Į SUSITIKIMĄ SU ŠVENTUOJU TĖVU

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 3.00 val. naktį išvykstame nuo mūsų bažnyčios (iš Dubijos gatvės) į Kauną. Kvietimai į sektorius  bus išdalinti autobusuose. 

Rekomenduojame su savimi turėti:

* sulankstomas kėdutes, kad galėtumėte atsisėsti ir pailsėti, nes susitikimas, Šv. Mišios užtruks ilgai.

* Nuo lietaus apsiapsisaugoti rekomenduojama turėti apsiaustus. Ilgų, smailių skėčių nebus galima įsinešti.

* Galima įsidėti maisto ir vandens.

____________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA

_____________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMAS ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame mergaites nuo 5 m. iki 16 m. dalyvauti Šv. Jurgio bažnyčios adoracijose ir procesijose, kurios vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį (12.30 val.) per Šv. Mišias bei švenčių dienomis.

____________________________________________________________________

2018 m. ŠV. VELYKOS

____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS prasideda kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį  kovo mėn. 18 d. 8.00, 9.30 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas - Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius.

Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

Kovo mėn. 25 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Kovo mėn. 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 31 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI

Balandžio mėn. 1 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 2 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

2018 m. VERBŲ SEKMADIENIS

_______________________________________________________________________________________________

2018 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

______________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA KVIEČIA Į VYRŲ IR MOTERŲ MALDOS GRUPELES

Šv. Benedikto ir pal. T. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje.

Mėnesių pirmaisiais penktadieniais 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje.

Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje", besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus", renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių.

Mergelės Marijos legiono grupė renkasi kiekvieną ketvirtadienį į 17.00 val. Šv. Mišias ir po jų bendra malda parapijos salėje (Kražių g. 15).

Veikliųjų vyrų katalikų grupė renkasi kiekvieną penktadienį 19.00 val. parapijos salėje (Kražių g. 15). Per mėnesį vieną kartą dalyvauja adoracijos naktyje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

VISI ESATE MALONIAI LAUKIAMI

Konferencijos akimirkos

_____________________________________________________________________________________________________________

GAVĖNIOS METU KIEKVIENA ŠEIMA TURITE GALIMYBĘ PASIKVIESTI Į SVEČIUS FATIMOS MARIJĄ (STATULĖLĘ) IR SAVAITĘ LAIKO MELSTIS JŪSŲ PRAŠOMOMIS INTENCIJOMIS. PO TO LEISTI MARIJAI APLANKYTI KITAS ŠEIMAS.

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2017 m. Bernelių Šv. Mišios

_____________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

PRASIDĖJO ADVENTAS

________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose

          Lapkričio 18 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo kasmetiniuose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje šeštadienio 11. 00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Šiaulių vyskupiją, mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas E. Bartulis kartu su Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios klebonu S. Matuliu ir kitais kunigais. Mūsų bažnyčios choras giedojo Liudviko mišias lotyniškai.

          Jau antrus metus iš eilės Šv. Jurgio bažnyčios choras yra kviečiamas dalyvauti Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose. Choro vadovė K. Sabaliauskienė ir choristai tuo labai džiaugiasi.

          Po mišių buvome pakviesti į agapę, kur mus pasitiko buvęs Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vytautas Brilius, Dabar besidarbuojantis Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje.

          Pasimeldę Aušros Vartų Gailestingumo Motinai Marijai, padėkoję Dievui už visas suteiktas malones, apsilankėme ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Čia mūsų laukė ekskursija po mūsų valstybės praeitį. Su atkurtais istoriniais reprezentaciniais interjerais, lobynais ir muziejaus ekspozicijomis supažindino gidas Saulius, kuris taip įdomiai ir išsamiai apie viską papasakojo, kad net nepajutome, kaip greitai prabėgo ekskursijai skirtas laikas.

          Buvo nuostabi, Dievo valia mums padovanota diena, kupina maldos, malonių susitikimų, nepamirštamų akimirkų ir nuostabių įspūdžių.

Rita Jakutienė

___________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 16 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 17 d. (III - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras kunigas Vladimir Solovej.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val. 11.00 val., 12.30 val.

Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės. Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

17.00 val. Šv. Mišios skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Choristų kelionė 2017

Rugpjūčio 8 d. Šiaulių Šv. Jurgio parapijos choristai ir klebonas vyko į piligriminę kelionę, kurios tikslas - aplankyti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagą Kaišiadorių katedroje. Ši kelionė buvo tarsi Vyskupo Teofiliaus beatifikacijos iškilmių Vilniuje tęsinys.

Tradiciškai kelionė prasidėjo bendra malda, todėl net nepajutome, kaip greitai pasiekėme Kaišiadorių miestą. Pačiame miesto centre mus pasitiko grakščių proporcijų neogotikinė, 1932 m. pastatyta, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra, kurioje yra Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus  Matulionio koplyčia, o jos altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas. Ant šio altoriaus mūsų klebonas kun. Saulius Matulis aukojo šventąsias mišias, o šiauliškiai choristai šlovino Dievą skambiomis giesmėmis. Po šventųjų mišių pasimeldėme prie Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus sarkofago, prašydami užtarimo ir malonių. Sesuo vienuolė trumpai papasakojo apie Kaišiadorių katedrą, altorius, paveikslus ir bažnyčioje saugomas relikvijas. Katedroje įrengta vienuolika altorių, puošni sakykla, presbiterijos šonuose išdėstyti įspūdingi mediniai istoristinių formų krėslai, didžiojo altoriaus  kairėje stovi didžiulis ir unikalus medinis vyskupo sostas su baldakimu, neobarokinė klausykla. Išskirtinis katedros savitumas - abipus šoninių navų prie pagrindinio pastato prijungtos nedidelės koplyčios. Viena iš jų Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčia, o kitoje, Gailestingumo koplyčioje, kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslas, patalpintos šv. Jono Pauliaus, šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. O puošnius vargonus šioje katedroje 1996 m. pagamino meistras Antanas Šauklys, buvęs Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas. Bažnyčios šventoriuje stovi paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui, o priešais šventoriaus vartus - paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Pasimeldę ir apžiūrėję nuostabią šventovę, buvome pakviesti į parapijos namus, kur mus lydėjusi sesuo vienuolė parodė pusvalandžio trukmės dokumentinį filmą apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį. Visi buvome apdovanoti pažymėjimais, skirtai piligriminei kelionei į Kaišiadorių katedrą atminti.

Tęsėme kelionę toliau ir pasukome Guronių link, Žaslių parapijon, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėn, kurioje įrengtas Rožinio slėpinių kelias. Penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statula Rožinio slėpinių komplekse - parke (~10 ha plotas) buvo atidengti 2006 m., minint Kaišiadorių vyskupijos 80 - mečio sukaktį. Slėpinių kelio viduryje pastatyta Šv. Juozapo koplyčia, skirta Eucharistijos šventimui.

Pasimeldę ir aplankę koplytėles, kelionę tęsėme besidairydami po gretimas parapijas. Pasiekėme Kruonio miestelį, kur ant kalno mus pasitiko Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienė bažnyčia. Bažnyčios klebonas kun. Robertas Mikalauskas papasakojo įdomią šios bažnytėlės istoriją. Mūsų dienas pasiekė puikios architektūros buvusios bazilijonų šventovės pastatas, jungiantis gotikos ir renesanso stilių, Rytų ir Vakarų kultūros įtakas. Zakristijoje yra Teodoro Bogdano ir Samuelio Oginskių violetinio marmuro antkapinės plokštės. Grafų Oginskių apie 1626 m. funduota šventovė atlaikė religinius ir istorinius pokyčius, nes XIX a. šventovė priklausė stačiatikiams, o 1919 m. perduota katalikams.

Už kelių kilometrų nuo Kruonio miestelio yra Kalviai, kur ant Kalvių ežero kranto, aukštai iškilusi stovi labai įdomios architektūros Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Ši 1800 m. pastatyta klasicistinė bažnyčia yra rotondos tipo, su kupolu ir cilindriniu žibintu. Sienos, aptaisytos nedideliais apie 5 cm skersmens rausvos spalvos akmens skaldos gabaliukais, be langų. Šalia stovi medinė varpinė. O už bažnyčios plyti nuostabaus grožio ežeras.

Čia, ant ežero kranto, vyko mūsų agapė, kur dalinomės duona kasdienine, kelionės įspūdžiais ir dainomis.

Nuoširdus ačiū mūsų choro senjorams už jų neišsenkančią energiją, nenuilstantį norą keliauti ir pažinti savo kraštą, choristei Kornelijai už pravestas bendras maldas, choro vadovei Kristinai Sabaliauskienei už jos iniciatyvas ir kantrybę, o labiausiai dėkojame pagrindiniam kelionės fundatoriui mūsų bažnyčios klebonui kun. Sauliui Matuliui.

Rita Jakutienė

____________________________________________

Koncerto akimirkos

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas