Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

DĖMESIO!

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE XXXIX FESTIVALIS RESURREXIT ,,PRIKELSIME VILTĮ"

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių)

,,Stačiatikių muzika"

Vyrų choras ,,Logos" (Latvija). Meno vadovas ir dirigentas Ioanne Shenrock.

Festivalio ,,Resurrexit" programą šiemet praturtins stačiatikių muzika, prieš daugiau nei šimtmetį skambėjusi po Šv. Jurgio bažnyčios skliautais. Ją atliks svečiai iš Latvijos, kurių repertuare - stačiatikių giesmės: nuo senovinių giedojimų iki šiuolaikinės įvairių regionų ir tradicijų stačiatikių muzikos. Koncerte skambės stačiatikių vienuolyno Kijevo  Pečorų lauros ir graikų ortodoksų giesmės bei XIX a. - XX a. rusų religinės muzikos kūrėjų kompozicijos.

Programoje: A. Arkhangelsky, M. Kotogarov, S. Trubachov, G. Izvekov, G. Grigorjeva ir kt. kompozitorių kūriniai.

Koncertas nemokamas

_______________________________________________________________________________________________________

Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios"

Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi"

(Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė)

Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras

(Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė)

Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta".

Koncertas nemokamas.

____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) ir tęsiasi balandžio mėn. 10 d. - Kristaus Kančios (Verbų sekmadienį), 8.00 val., 9.30 val. 11.00 val. ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas kun. teol. dr. Simas Maksvytis.

Balandžio mėn. 10 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 14 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Balandžio mėn. 15 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia 17.00 val.

Balandžio mėn. 16 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia 17.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

Balandžio mėn. 17 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 18 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

____________________________________________________________________________________________________________

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALÄ–DŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENÄŒIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarÄ… - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. KalÄ—dos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 10.00 val. ir 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. KalÄ—dų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d.  17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padÄ—koti už praÄ—jusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios, Švč. MergelÄ—s Marijos Dievo gimdytojos iškilmÄ— - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

KONCERTAS ,,GIESMÄ– MUS KELIA IR GAIVINA", SKIRTAS ŠV. CECILIJOS, CHORŲ GLOBÄ–JOS, DIENAI PAMINÄ–TI

Lapkričio 20 d. (šeštadienį) 15 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyks koncertas ,,GiesmÄ— mus kelia ir gaivina", skirtas chorų globÄ—jos šv. Cecilijos dienai paminÄ—ti.

Dalyvauja Šiaulių kultÅ«ros centro kamerinis choras ,,Bičiuliai" (meno vadovÄ— Rita DaukantaitÄ—, koncertmeisteris Maksas Perepečkinas), Šiaulių kultÅ«ros centro kamerinis choras ,,Vasara" (vadovas Kornelijus LuotÄ—, koncertmeisteris Maksas Perepečkinas) ir Šiaulių rajono savivaldybÄ—s kultÅ«ros centro mišrus choras ,,Ventus" (meno vadovÄ— Hana MockienÄ—, koncertmeisterÄ— DanutÄ— StreckienÄ—).

Renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas.

Organizatorius - Šiaulių kultÅ«ros centras.

Organizatoriai tikrins galimybių pasus.

______________________________________________________________________________________________________________

Kvietimas

Kviečiame į Šv. Jurgio parapijos vyrų ir moterų Šventojo Rašto gilinimosi grupelÄ™, kuri vyksta penktadieniais, adresu Kražiu g. 15.

Penktadieniais:

18.00 val. Moterų  Šventojo Rašto grupelÄ—

19.00 val. Vyrų Šventojo Rašto grupelÄ—

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus telefonu 860280004.

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame į Dievo tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos atidarymo posėdį

Lapkričio 27 d. 17 val. kviečiame į Dievo tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos atidarymo posėdį.

Šv. Mišioms vadovaus ir homilijÄ… sakys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Apie kunigÄ… KonstantinÄ… DaukantÄ…

Kunigas kankinys Konstantinas Daukantas gimÄ— 1896 m. Telšių rajono PatausalÄ—s kaime. 1925 m. baigÄ— Kauno kunigų seminarijÄ…. Paskirtas vikaro pareigoms į Šiaulius. Nuo 1928 m. - Šiaulių karo kapelionas. 1931 - 1933 m. KurtuvÄ—nų bažnyčios administartorius. Nuo 1934 m. - Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vikaras, administratorius, mokyklos kapelionas. 1938 m. - pÄ—stininkų pulko Varniuose vicekapelionas. 1939 m. paskirtas UkmergÄ—s lenkų gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, bet greitai sugrąžintas į Šiaulius.

1940 m. vasarÄ…, bolševikams okupuojant LietuvÄ…, pasitraukÄ— (laikytas dingusiu be žinios) į VokietijÄ…, iš ten - į nacių okupuotÄ… LenkijÄ…. Varšuvoje, dirbdamas pastoracinį darbÄ…, gelbÄ—jo žydus, išduodamas fiktyvius krikšto metrikus ir kitus dokumentus svetimomis pavardÄ—mis. 1941 m. liepos 24 d. Varšuvoje (Warszawa, ulica ks. Ignacego Jana Skorupki 4/6) gestapas suÄ—mÄ— kunigÄ… KonstantinÄ… DaukantÄ… ir išvežė į Aušvico II-Ä…jÄ… koncentracijos stovyklÄ…, kurioje buvo įrengtos specialios kameros ir veikÄ— krematoriumas. ÄŒia kunigui Konstantinui vietoje pavardÄ—s buvo duotas numeris (18372), o ant krÅ«tinÄ—s prisegtas raudonas antsiuvas, nes kunigai buvo priskirti politinių kalinių kategorijai.

1942 m. kovo 10 d., eidamas 46-uosius metus, kunigas ir visuomenÄ—s veikÄ—jas Konstantinas Daukantas baigÄ— savo kankinystÄ™.

Pastaba. Renginio metu bus fotografuojama bei filmuojama, todÄ—l informuojame, kad jÅ«s galite bÅ«ti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali bÅ«ti patalpinti Šiaulių Šv. Jurgio parapijos internetiniame puslapyje.

______________________________________________________________________________________________________________

LAPKRIÄŒIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VÄ–LINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

LAPKRIÄŒIO 2 d. - VÄ–LINÄ–S

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINÄ– PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYÄŒIOJE PRADEDAME VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ, NORINÄŒIŲ PASIRUOŠTI KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS, REGISTRACIJÄ„.

Norinčius pradÄ—ti lankyti pasiruošimo kursus - katechezÄ™, kviečiame registruotis parapijos raštinÄ—je ar pas savo mokyklų tikybos mokytojus iki rugsÄ—jo 19 d.

RugsÄ—jo 26 d. 12.30 val. kviečiami vaikai su tÄ—veliais, kurie nori ruoštis PIRMAJAI KOMUNIJAI į Šv. Mišias po kurių vyks susirinkimas.

Spalio 3 d. 12.30 val. kviečiami jaunuoliai su tÄ—veliais, kurie nori ruoštis SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI į Šv. Mišias po kurių vyks susirinkimas.

Iškilus klausimams galite kreiptis į parapijos raštinÄ™ (Kražių g. 17) arba telefonu 841 52 62 20.

_______________________________________________________________________________________________________________

Š. M. RUGPJŪČIO MÄ–N. 29 D. MŪSŲ PARAPIJOJE LANKÄ–SI IR KARTU MELDÄ–SI TARPTAUTINÄ–S KATALIKIŠKOS ORGANIZACIJOS ,,ŠEIMA, TRADICIJA, NUOSAVYBÄ–" NARIAI SU FATIMOS MARIJOS STATULA

____________________________________________________________________________________________________________

2021 M. LIEPOS MÄ–N. 24 D. (ŠEŠTADIENÄ®), ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYÄŒIOJE VYKS RENGINYS ,,BAŽNYÄŒIŲ NAKTYS", KURIS PRASIDÄ–S 17.00 VAL. ŠV. MIŠIOMIS.

19.00 val. ekskursija ,,Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestÄ…". GidÄ— lauks prie bažnyčios vartų.

20.00 val. muzikos valanda ,,GiesmÄ— ganytojui". Šiaulių pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. BrÅ«zga.

21.00 val. vÄ—l ekskursija ,,Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestÄ…". GidÄ— lauks prie bažnyčios vartų.

Visi esate laukiami.

_______________________________________________________________________________________________________________

Brangūs tikintieji,

KalÄ—dos - meilÄ—s, ramybÄ—s ir džiaugsmo šventÄ—.

Kūdikėlio Jėzaus palaima telydi Jus 2021 metų kelionėje.

Nuoširdžiausiai dÄ—koju visiems parapijiečiams, kurie buvote kartu šiais metais, aukojote, meldÄ—tÄ—s, rÄ—mÄ—te savo parapijÄ…, ačiÅ« kurie skyrÄ—te 2%  nuo savo atlyginimo bendruomenÄ—s reikmÄ—ms. JÅ«sų parama yra labai ženkli ir svarbi šiuo visiems nelengvu laiku. BÅ«sime labai dÄ—kingi jei ir Naujaisiais 2021 m. prisidÄ—site prie mÅ«sų bažnyčios išlaikymo. Gerasis Dievas teatlygina Jums visiems.

Parapijos rekvizitai skirti 2% nuo pajamų

Pavadinimas: ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA

Kodas: 191068211

Adresas: Kražių g. 17, Šiauliai

SÄ…skaita: ,,Swedbank", AB, LT947300010002403673

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos

klebonas kun. dr. Saulius Matulis

_______________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ VYSKUPO KALÄ–DŲ SVEIKINIMAS 2020 m.

BŪKIME DĖKINGI!

Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės,

Su meile ir dėkingumu įžengėme į didžiąją MEILĖS PASLAPTĮ - KALĖDAS.

Tai ilgai lauktoji dangaus dovana žemės keleiviams.

Ar sugebame už ją padėkoti?

Didysis meilÄ—s Mokytojas, užgimÄ™s Betliejaus tvartelyje mums primena, jog tai, kas nutinka kasdienybÄ—je, suteikia galimybÄ™ kitaip mylÄ—ti, nuoširdžiau tikÄ—ti ir gyventi pasaulyje, kuris nušviestas begalinÄ—s meilÄ—s spinduliais.

MylÄ—dami ir tikÄ—dami Dievu, kasdien už viskÄ… dÄ—kokime, o gyvenimo Šaltinis, trykštantis iš Betliejaus, mus nuolat gaivins meile ir gailestingumu.

Dievas trokšta, kad mÅ«sų gyvenimas bÅ«tų sÄ—kmingas, o laimingo gyvenimo paslaptis glÅ«di dÄ—kingume. Psalmininkas sako: ''DÄ—kokime Viešpačiui, nes jis geras,- jo ištikima meilÄ— amžina'' (Ps 107-1).  Apaštalas Paulius mus ragina: ''Visuomet džiaukitÄ—s, be paliovos melskitÄ—s! Už viskÄ… dÄ—kokite, nes to Dievas nori iš mÅ«sų Kristuje JÄ—zuje'' (1 Tes 5,16 - 18).

Gyvenimo kelionÄ—je negalime tuo pat metu bÅ«ti dÄ—kingi ir nalaimingi. Moteris pasakoja, jog važiuodama automobiliu per tiltÄ… prie San Francisko įlankos, visada sumoka už save ir už automobilį važiuojantį iš paskos. KartÄ… mokesčių rinkÄ—ja, palyginusi mano ir už manÄ™s esantį prabangų automobilį pritemdytais langais, nustebo. MinÄ—tas automobilis pravažiavo prie manojo, langų stiklai nusileido ir pasirodÄ— dviejų mažų mergaičių, jų motinos ir tėčio veidai. Labai sujaudinti dovanos, jie mojavo man rankomis, signalizavo ir dÄ—kojo. Iš jų reakcijos supratau, jog tai kÄ… padariau, buvo daug daugiau nei mokestis už važiavimÄ… per tiltÄ…. Laime švytintys mergaičių veidai ir nuostaba tÄ—vų akyse bylojo, kad ši diena jiems tapo ypatinga.

BrangÅ«s broliai ir sesrys, kasdien eikime per pasaulį, nusiteikÄ™ kam nors ir už kÄ… nors padÄ—koti. DÄ—kingumas taurina mÅ«sų ir tų, su kuriais bendraujame, gyvenimÄ…. Kartais pamirštame, jog esame Dievo kÅ«riniai ir tai, kad Viešpats nori, jog mes džiaugtumÄ—mÄ—s gyvenimu. Jausdami begalinÄ™ Dievo meilÄ™, visada dÄ—kokime už draugus ir priešus, už džiaugsmÄ… ir gyvenimo išbandymus, nes džiaugsmas mums teikia malonumo, o išbandymai padeda augti. Kasdien vis labiau pasitikÄ—kime Dievu, tuomet mÅ«sų gyvenimas bus harmoningas ir jame bus daugiau gÄ—rio.

Šiuo sunkiu išbandymų laiku, norime nuoširdžiai padÄ—koti visų ligoninių vadovams, gydytojams ir visam medicinos personalui, Šiaulių miesto ir rajonų merams, policijos ir kitų sričių darbuotojams, kurie rÅ«pinasi žmonių sveikata ir saugumu.

Te netemdo pandemijos siaubas giliai tikinčių, karštai DievÄ… mylinčių ir Juo pasitikinčių širdžių.

Brangieji, mylėkime ir būkime dėkingi vieni kitiems, tai bus kilniausia padėka Kūdikėliui Jėzui.

Džiugių Šventų KalÄ—dų ir palaimintų 2021 metų!

Nuoširdžiai,

Šiaulių vyskupas                                                                              Eugenijus Bartulis

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL BAŽNYČIOS VEIKLOS KARANTINO METU

Reaguodami į susiklosčiusiÄ… epidemiologinÄ™ padÄ—tį, Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti Šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos VyriausybÄ—s sprendimÄ… skelbti karantinÄ… visoje šalyje, nusprendÄ—, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios VyriausybÄ—s paskelbtas karantinas, Šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčiÄ… su burnÄ… ir nosį dengiančiomis kaukÄ—mis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m. ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m. atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)).

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybÄ—s medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybÄ—je priima sprendimus bei užtikrina sklandų mÅ«sų visuomenÄ—s gyvenimÄ…. Išlaikykime pasitikÄ—jimÄ… Dievu ir pagarbÄ… bei veikliÄ… meilÄ™ vieni kitiems!

Pagarbiai,

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas

kun. dr. S. Matulis

______________________________________________________________________________________________________________

2020 m. LAPKRIÄŒIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

9.30 val. VOTYVA

11.00 val. ŠV. MIŠIOS

12.30 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VÄ–LINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

2020 m. LAPKRIÄŒIO 2 d. - VÄ–LINÄ–S

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINÄ– PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

PrisikÄ—lusio JÄ—zaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! MÅ«sų Viešpaties JÄ—zaus Kristaus prisikÄ—limas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokiÄ… žmonija yra girdÄ—jusi! Sveikiname Jus šiÄ… didžiÄ… mÅ«sų tikÄ—jimo šventÄ—s dienÄ…! Ji mums skelbia: Dievas aplankÄ— žemÄ™ kaip JÄ—zaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokÄ—, guodÄ— ir gydÄ—, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečiÄ… dienÄ… prisikÄ—lÄ— iš numirusių. JÄ—zaus prisikÄ—limas parodÄ—, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas - mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikÄ—limo žmonijÄ… lydÄ—jo tikÄ—jimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingÄ… pagrindÄ… vilčiai, kad išsipildys JÄ—zaus pasakyti žodžiai: ,,Aš esu prisikÄ—limas ir gyvenimas. Kas tiki mane, - nors ir mirtų, bus gyvas" (Jn. 11, 25). Kokia svarbi yra mÅ«sų tikÄ—jimo reikšmÄ—: nuo jo priklauso mÅ«sų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, ,,mes esame išgelbÄ—ti viltimi" (Rom 8, 24). MÅ«sų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilÄ™ ir draugystÄ™.

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. VienijamÄ—s su JÄ—zumi, kuris taip pat buvo priverstas dÄ—l grÄ—smÄ—s gyvybei keliauti į šventes JeruzalÄ—je ,,ne viešai, o tarsi slapčiomis" (Jn 7, 10). Ir mus karantino sÄ…lygos verčia svarbiausiÄ… mÅ«sų tikÄ—jimo šventÄ™ išgyventi ,,tarsi slapčiomis". Negalime viešai eiti į BažnyčiÄ… ir susirinkÄ™ draugÄ—n švÄ™sti Velykų. Pandemija, apÄ—musi visÄ… pasaulį, primena mums, kad mÅ«sų fizinÄ— egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mÅ«sų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mÅ«sų širdis. Tačiau visa tai neturi ,,pavogti" mÅ«sų džiaugsmo ir ramybÄ—s, tų brangių mÅ«sų PrisikÄ—lusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartÄ… savo mokinius guodÄ— ir drÄ…sino pasitikÄ—ti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats.

,,JÅ«s nebijokite!" (Mt 28, 5), - taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbÄ—go tÄ… rytÄ… prie JÄ—zaus kapo. PrisikÄ—lÄ™s Kristus ne kartÄ… pasirodÄ— išsigandusiems mokiniams tardamas: ,,RamybÄ— Jums!" (Jn 20, 19). O tada juos ragino: ,,Eikite į visÄ… pasaulį ir skelbkite EvangelijÄ… visai kÅ«rinijai" (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. KrikšÄionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybÄ™ ir PrisikÄ—lusio JÄ—zaus paguodÄ….

Mes, krikšÄionys, žinome, kad per Kryžių ateina PrisikÄ—limas. Tai Velykų slÄ—pinys. KrikšÄioniškas tikÄ—jimas parodo, jog kančia gali bÅ«ti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonÄ—. Juk neretai išgyvendamas trapumÄ… žmogus atranda DievÄ…. Ir iš šio pasaulinÄ—s pandemijos išbandymo gali rasti be galo daug bÅ«dų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mÅ«sų pasaulis.

,,Jis pamatÄ— ir įtikÄ—jo", - taip Evangelija apibÅ«dina mokinį, kuris pirmas buvo atbÄ—gÄ™s prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikÄ—limo ženklų mÅ«sų gyvenime. BÄ—kime pas savo MokytojÄ… Kristų, net jei žmogiškai žiÅ«rint atrodytų, kad nÄ—ra jokio pagrindo vilčiai. VienykimÄ—s maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybÄ—s nesustabdo mÅ«sų meilÄ—s ir džiaugsmo! MelskimÄ—s už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mÅ«sų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinÄ—s valdžios atstovus, mÅ«sų krašto policijos, kariuomenÄ—s pareigÅ«nus bei visus, kurie aukojasi padÄ—dami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permÄ…styti savo gyvenimo prasmÄ™! TebÅ«na to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančiÄ… ir mirtį į PrisikÄ—limÄ…. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mÅ«sų laukia Velykos!

Aleliuja, Kristus prisikÄ—lÄ—, iš tiesų prisikÄ—lÄ—!

Lietuvos vyskupai

_____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITÄ–S IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYÄŒIOJE

* Balandžio 5 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Viešpaties įžengimo į JeruzalÄ™ liturginÄ—s apeigos atliekamos bažnyčios viduje, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 9 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - Eucharistijos įsteigimas. Šv. Mišių pabaigoje nÄ—ra procesijos kartu su tikinčiaisiais, Švč. Sakramentas lieka tabernakulyje.

* Balandžio 10 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus pagerbimas, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 11 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - Velyknakčio šventimas ir Šv. Mišios be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 12 d. KRISTAUS PRISIKÄ–LIMO ŠVENTÄ– (VELYKOS). Ryte nevyksta Velykų procesija, 8.00 val. skambinama varpais. Šv. Mišios aukojamos žmonÄ—ms nedalyvaujant.

* Balandžio 13 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. 

______________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenÄ—s narius kviečiame kartu švÄ™sti adventinį laikotarpį ir bendrystÄ—je išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiams Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 22 d. (IV - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius - kun., teol. dr. Ramūnas Norkus.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALÄ–DŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENÄŒIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarÄ… - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. KalÄ—dos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. KalÄ—dų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 31 d. - 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padÄ—koti už praÄ—jusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios. Švč. MergelÄ—s Marijos Dievo gimdytojos iškilmÄ— - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mÄ—n. 23 d. (šeštadienį), Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje per 10.00 val. Šv. Mišias giedos Šiaulių kultÅ«ros centro jaunimo kamerinis choras ,,Atžalynas", vadovas Mindaugas Žalalis ir iš karto po Šv. Mišių padovanos mÅ«sų parapijai koncertÄ… kartu su Šiaulių kultÅ«ros centro kameriniu choru ,,Vasara" (vadovas Kornelijus LuotÄ—) ir Saulkrastu kultÅ«ros centro moterų vokalinių ansambliu ,,DzilÄ—" (vadovas Janis Lucans) Latvija.

_______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mÄ—n. 16 d. (šeštadienį) 17.30 val. kviečiame į koncertÄ… Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Koncertuoja:

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras.

KlaipÄ—dos universiteto mišrus choras: ,,PAJŪRIO AIDOS".

2019 m. lapkričio mÄ—n. 17 d. (sekmadienį) 10.00 val. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertuos:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras ,,AVE VITA".

_____________________________________________________________________________________________________________

DAILÄ–S FESTIVALIS ŠIAULIŲ MONMARTO RESPUBLIKA 2019 

VALSTYBINIO VILNIAUS KVARTETO KONCERTAS - PERFORMANSAS

,,MENŲ PAKYLĖTI"

2019 M. RUGPJŪČIO MÄ–N. 9 D. 18. VAL. ŠV. JURGIO BAŽNYÄŒIOJE.

SOLISTÄ– ASTA KRIKŠÄŒIŪNAITÄ–

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITÄ–S IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYÄŒIOJE

*GavÄ—nios rekolekcijos prasideda balandžio mÄ—n. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tÄ™siasi V GavÄ—nios sekmadienį balandžio mÄ—n. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) - kun., bažn., t. dr. Mindaugas Sabonis.

Pradedant rekolekcijas balandžio mÄ—n. 6 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu  priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

_______________________________________________________________________________________________________

* Balandžio mÄ—n. 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

___________________________________________________________________________________________________________

*Balandžio mÄ—n. 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS Ä®STEIGIMAS. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

* Balandžio mėn. 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

*Balandžio mÄ—n. 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKÄŒIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Balandžio mÄ—n. 21 d. KRISTAUS PRISIKÄ–LIMO ŠVENTÄ– (ŠV. VELYKOS). PrisikÄ—limo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimÄ—s 11.00 ir 12.30 val.

*Balandžio mÄ—n. 22 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

___________________________________________________________________________________________________________

2018 m. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS

 

____________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todÄ—l tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenÄ—s narius kviečiame kartu švÄ™sti adventinį laikotarpį ir bendrystÄ—je išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 15 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 16 d. (III - ąjį advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas, teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika.

_________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS RUOŠTIS  ŠVÄŒ. SAKRAMENTUI (I KOMUNIJAI) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Per rugsÄ—jo mÄ—nesį kviečiame vaikus, jaunimÄ… ir visus, kurie nÄ—ra priÄ—mÄ™ ir nori rengtis Sutvirtinimo ir Švč. Sakramento (Pirmosios Komunijos) priÄ—mimui.

Užsiregistruoti galima parapijos raštinÄ—je arba pas savo mokyklų tikybos mokytojas. 

Pamokėlės prasidės spalio mėnesį, o sakarmentai bus teikiami kitų metų gegužės mėnesį.

_______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA UŽSIREGISTRAVUSIEMS Ä® SUSITIKIMÄ„ SU ŠVENTUOJU TÄ–VU

RugsÄ—jo 23 d. (sekmadienį) 3.00 val. naktį išvykstame nuo mÅ«sų bažnyčios (iš Dubijos gatvÄ—s) į KaunÄ…. Kvietimai į sektorius  bus išdalinti autobusuose. 

Rekomenduojame su savimi turÄ—ti:

* sulankstomas kÄ—dutes, kad galÄ—tumÄ—te atsisÄ—sti ir pailsÄ—ti, nes susitikimas, Šv. Mišios užtruks ilgai.

* Nuo lietaus apsiapsisaugoti rekomenduojama turÄ—ti apsiaustus. Ilgų, smailių skėčių nebus galima įsinešti.

* Galima įsidėti maisto ir vandens.

____________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA

_____________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMAS ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame mergaites nuo 5 m. iki 16 m. dalyvauti Šv. Jurgio bažnyčios adoracijose ir procesijose, kurios vyksta kiekvieno mÄ—nesio antrÄ…jį sekmadienį (12.30 val.) per Šv. Mišias bei švenčių dienomis.

____________________________________________________________________

2018 m. ŠV. VELYKOS

____________________________________________________________________________________________________________

2018 m. VERBŲ SEKMADIENIS

_______________________________________________________________________________________________

2018 m. GAVÄ–NIOS REKOLEKCIJOS

______________________________________________________________________________________________________________

Konferencijos akimirkos

2017 m. Bernelių Šv. Mišios

_____________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose

          Lapkričio 18 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo kasmetiniuose Aušros Vartų Švč. MergelÄ—s Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. Vilniaus Šv. TeresÄ—s bažnyčioje šeštadienio 11. 00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Šiaulių vyskupijÄ…, mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas E. Bartulis kartu su Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios klebonu S. Matuliu ir kitais kunigais. MÅ«sų bažnyčios choras giedojo Liudviko mišias lotyniškai.

          Jau antrus metus iš eilÄ—s Šv. Jurgio bažnyčios choras yra kviečiamas dalyvauti Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose. Choro vadovÄ— K. SabaliauskienÄ— ir choristai tuo labai džiaugiasi.

          Po mišių buvome pakviesti į agapÄ™, kur mus pasitiko buvÄ™s Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vytautas Brilius, Dabar besidarbuojantis Vilniuje, Šv. TeresÄ—s bažnyčioje.

          PasimeldÄ™ Aušros Vartų Gailestingumo Motinai Marijai, padÄ—kojÄ™ Dievui už visas suteiktas malones, apsilankÄ—me ir Lietuvos Didžiosios KunigaikštystÄ—s valdovų rÅ«muose. ÄŒia mÅ«sų laukÄ— ekskursija po mÅ«sų valstybÄ—s praeitį. Su atkurtais istoriniais reprezentaciniais interjerais, lobynais ir muziejaus ekspozicijomis supažindino gidas Saulius, kuris taip įdomiai ir išsamiai apie viskÄ… papasakojo, kad net nepajutome, kaip greitai prabÄ—go ekskursijai skirtas laikas.

          Buvo nuostabi, Dievo valia mums padovanota diena, kupina maldos, malonių susitikimų, nepamirštamų akimirkų ir nuostabių įspÅ«džių.

Rita JakutienÄ—

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas