Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA ATIDARYTA:

Šiokiadieniais 7.30 val. - 10.00 val. ir 15.00 val. - 17.30 val.

Šeštadieniais 8.00 val. - 11.00 val. ir 15.00 val. - 17.30 val.

Sekmadieniais 8.00 val. - 13.30 val.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS RAŠTINĖS DARBO LAIKAS:

Šiokiadieniais 8.30 val. - 16. 30 val.

Šv. Mišių laikas 7.30 val. ir 17.00 val.

Šeštadieniais 8.30 val. - 16.30 val. (ŠV. MIŠIŲ METU KUNIGAI BŪNA BAŽNYČIOJE)

Šv. Mišių laikas 8.00 val., 10.00 val., 17.00 val.

Sekmadieniais 8.30 val. - 15.00 val. (ŠV. MIŠIŲ METU KUNIGAI BŪNA BAŽNYČIOJE)

Šv. Mišių laikas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

__________________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA 2024 m.

______________________________________________________________________________________________________________________

SUTVIRTINIMAS 2024 m.

___________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

Gavėnios rekolekcijos prasideda kovo 16 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) ir tęsiasi kovo 17 d. V-ą Gavėnios sekmadienį, 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas Antašavos Šv. Hiacinto parapijos administratorius - kun. teolog. dr. Rimantas Gudelis.

Kovo 24 d. Verbų sekmadienis. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Kovo 28 d. Didysis Ketvirtadienis - Eucharistijos įsteigimas. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo 29 d. Didysis Penktadienis - Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus pagerbimas. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

Kovo 30 d. Didysis Šeštadienis - Velyknakčio šventimas ir Šv. Mišios. Pradžia - 17.00 val.

Nepamirškite atsinešti žvakutę krikšto pažadų atnaujinimui.

Kovo 31 d. Kristaus Prisikėlimo šventė (Velykos). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

Balandžio 1 d. Antroji Šv. Velykų diena. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

Balandžio 7 d. II Velykų sekmadienis - Atvelykis (Dievo Gailestingumo sekmadienis). Šv. Mišios 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

Mieli parapijos žmonės,

Nuoširdžiai dėkoju visiems aukojusiems ir toliau aukojantiems bažnyčios vidaus dažymo darbams. Liko išdažyti bažnyčios presbiterijos vidų ir šie darbai bus tęsiami nuo š. m. birželio mėn. 

Būsime dėkingi tiems, kurie skirsite savo 1,2% GPM parapijai ir ši parama bus panaudota presbiterijos vidaus dažymui.

Parapijos rekvizitai

Kodas: 191068211

Adresas: Kražių g. 17, Šiauliai

Sąskaita: AB,,Swedbank"

LT 94 7300 0100 0240 3673

Pagarbiai,

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. dr. Saulius Matulis

______________________________________________________________________________________________________________

Popiežius Pranciškus nuo 2014 m. įvedė atgailos pamaldas ,,24 valandos Viešpačiui", kurios vyksta kiekvienais metais prieš 4 - ą Gavėnios sekmadienį. Mūsų bažnyčioje jos prasidės š.m. kovo 8 d. (penktadienį) per 17.00 val. Šv. Mišias išstatant adoracijai Švč. Sakramentą ir baigsis kovo 9 d. (šeštadienį) per 17.00 val. Šv. Mišias.

______________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas.

Gruodžio 16 d. (šeštadienį) 17.00 val. Šv. Mišios. Kviečiamas jaunimas besirengiantis Sutvirtinimo sakramentui.

Gruodžio 17 d. (III - ąjį advento sekmadienį) Šv. Mišios bus įprastu laiku (8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.).

Rekolekcijas ves Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kun. St. Kazėnas.

_______________________________________________________________________________________________________

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Mišios: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Šv. Kūčių vakarą  - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 20.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) Šv. Mišios: 8.00 val., 9.30 val., 17.00 val.

Gruodžio 31 d. Šv. Mišios: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. - Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios, Švč. M. Marijos Dievo gimdytojos iškilmė - 10.00 val.,  12.00 val., 17.00 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

Advento metu ,,Rarotos" giedamos prieš sekmadienio rytines Šv. Mišias (7.40 val.).

________________________________________________________________________________________________________________

Pašventintus kalėdaičius, kuriais dalysimės per Kūčių vakarienę, galima įsigyti parapijos raštinėje ir pas bažnyčios budinčią.

______________________________________________________________________________________________________________

Per Adventą kaip ir kiekvienais metais vyksta Carito žvakučių akcija ,,Gerumas mus vienija". Surinktos aukos bus skiriamos stokojantiems žmonėms, kad ir jiems Šv. Kalėdos būtų džiugios, todėl įsigiję šias žvakutes, užsidekime jas per Kūčių vakarienę ir pasimelskime už vargstančius brolius ir seseris.

______________________________________________________________________________________________________________

Šiaulių vyskupas jau yra išleidęs tradicinį 2024 m. kalendorių ,,Šventasis apaštalas Paulius Turkijoje", kurį galima įsigyti parapijos raštinėje ir pas bažnyčios budintį.

_______________________________________________________________________________________________________________

2024 m. sausio 7 d., Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė ,,Plačiai atverkite Kristui duris", kuri prasidės 12.00 val. Šv. Mišiomis, po kurių bus rodomas muzikinis spektaklis ,,Smuiko Dienoraštis". Pakvietimai parapijos raštinėje  ir pas bažnyčios budintį.

_____________________________________________________________________________________________________________

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ ŠV. MIŠIŲ LAIKAS

Lapkričio 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

Lapkričio 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

_________________________________________________________________________________________

Parapijiečių žiniai

Informuojame, kad Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyksta vidaus dažymo darbai, kurie gali tęstis iki 2024 m. gegužės mėn. Šv. Mišios vyksta įprastu laiku ir atliekami visi religiniai patarnavimai.
Atsiprašome už nepatogumus.
Klebonas kun. dr. Saulius Matulis

_____________________________________________________________________________________________________________

Rugsėjo 24 d. (sekmadienį), 12.30 val. kviečiame į Šv. Mišias vaikus su tėveliais norinčius  ruoštis Pirmajai Komunijai.  Po Šv. Mišių bus suteikta informacija kaip bus ruošiamasi šiam sakramentui.

________________________________________________________________________________________________________________

Spalio 1 d. (sekmadienį), 12.30 val. kviečiame į Šv. Mišias jaunimą su tėveliais, norinčius ruoštis Sutvirtinimui. Po Šv. Mišių bus suteikta informacija kaip bus ruošiamasi šiam sakramentui.

______________________________________________________________________________________________________________

Rugsėjo 6 d. (trečiadienį), Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Kryžių kalne 30 m. Jubiliejaus minėjimas. 

18.00 val. Pranciškonų vienuolyno koplyčioje aukojamos Šv. Mišios, o po jų vyks koncertas.

___________________________________________________________________________________________________________

Rugsėjo 9 d. (šeštadienį), vyks XXI - asis tarptautinis piligriminis žygis į Šiluvą, kuris prasidės nuo Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčios. 

Išsamesnė informacija: www.siauliuvyskupija.lt

8 41 521110 nuo 9.00 iki 13.00 val.

Dalyvio auka 5.00 EUR

Registracija iki rugsėjo 8 d. 16.00 val. el. paštu: siauliai.kc@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos ,,Caritas" kviečia rugpjūčio 28 - 30 d. dalyvauti akcijoje ,,Pagalba Ukrainos žmonėms". Bus renkamos higienos priemonės, maistas, buitinė chemija, įvairios mokyklinės prekės. Drabužiai nebus renkami. Šiauliuose bus renkama mūsų parapijoje, Kražių g. 15, parapijos namų klasėje (apačioje).

Dėkojame už Jūsų gerumą ir supratingumą.

____________________________________________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos metraštyje rašoma: ,,Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kunigas Julijonas Jasienskis vykdamas iš parapijinės savo bažnyčios į geležinkelio stotį su iškilminga procesija pasitikti Vyskupo, užsuko į cerkvės šventorių ir čia pašventino ją pavadindamas Šiaulių Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia".

Šiuo metu bažnyčioje teikiami ne tik religiniai patarnavimai, bet ji yra svarbi ir Šiaulių miesto visuomeniniame - kultūriniame gyvenime.

Kiekvienais metais vyksta ,,Laiptų galerijos" Monmartro festivalio renginiai, festivalis ,,Resurrexit", projektas ,,Bažnyčių naktys Šiauliuose" ir daugelis kitų. Miesto mokyklos, darželiai organizuoja Adventinius ir Gavėnios vakarus.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia yra įtraukta į Šv. Jokūbo kelio tinklą, pripažintą tarptautiniu lygiu ir įteisintą tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje ir joje apsilanko piligrimai iš viso pasaulio.

Bažnyčios remonto darbai buvo daryti prieš 15 m. ir šiuo metu vidaus sienos yra pajuodavusios, atšokinėja tinkas ir pan. Parapijos bendruomenė savo jėgomis yra išremontavusi dvi bažnyčios patalpas - zakristijas ir toliau numatome bažnyčios vidaus dažymo darbus, kuriems reikalinga 52000 eur (2022 m. liepos mėn. skaičiavimais).

Šiuo metu bendruomenė yra surinkusi šiems darbams 3000 eur. Turinčius galimybę labai prašome prisidėti pinigine auka prie taip reikalingų darbų.

Parapijos sąskaita: AB ,,Swedbank"

LT 94 7300 0100 0240 3673

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas

kun. dr. Saulius Matulis

____________________________________________________________________________________________________________

Šv. Jurgio parapijoje vyko Švč. Sakramento adoracija nuo lapkričio 7 d. 22.00 val. iki lapkričio 8 d. 7.00 val. ryto tiesioginės transliacijos per Marijos radiją metu. Adoracijos intencija - kad kenčiantiems  vaikams - gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę.

Vadovaujami klebono Sauliaus, koordinuojami kunigo Mato, praleidome naktį Viešpaties artumoje. Viešpats laimino mūsų bendruomenę išmintyje, drąsoje, nuoširdžioje maldoje išreikštą nuostabiu giedojimu, kuriam vadovavo Kristina, Justina ir Martynas.

Viešpaties meldžiame naujų ,,pjūties darbininkų" mūsų parapijai ir visai Lietuvai.

______________________________________________________________________________________________________________


DĖMESIO

Kviečiame šiais mokslo metais mūsų parapijos vaikus ir jaunimą ruoštis Eucharistijos (Pirmoji Komunija) ir Sutvirtinimo sakramentams.

Rugsėjo 25 d. (sekmdienį) 12.30 val. į Šv. Mišias renkasi tėveliai su vaikais norintys ruoštis Pirmajai Komunijai.

Spalio 2 d. (sekmadienį) 12.30 val. į Šv. Mišias renkasi tėveliai su vaikais norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.  

Po Šv. Mišių bus suteikta informacija kaip bus ruošiamasi šiems sakramentams.

____________________________________________________________________________________________________________

CHORISTAI PANEMUNĖS KELYJE

Liepos 1 d. Šiaulių Šv. Jurgio parapijos choristai ir klebonas, po dviejų metų pandemijos pertaukos, iškeliavo pasidairyti po Lietuvą. Kelionė prasidėjo ryte bendra malda autobuse.

Kelionės tikslas - Panemunės arba Rojaus kelias, kuriame atsiveria nuostabūs Nemuno vaizdai. Pirmasis aplankytas objektas buvo Raudondvario pilies dvaras - XVII a. pradžios Lietuvos renesanso architektūros paminklas. Rūmai, arklidės, dviejų oficinų pastatai, oranžerija ir ledainė, išsidėstę išpuoselėto parko teritorijoje, sudaro vieningą dvaro ansamblį. Pasivaikščioję po gražiai ir išradingai sukomponuotus gėlynus ir paragavę dvariškų ledų pajudėjome link Seredžiaus piliakalnio.

O čia jau keliauninkų laukė rimta užduotis. Jeigu užkopsi 347 laiptais į 30 m aukščio Palemono piliakalnio viršų, tai būsi apdovanotas kvapą gniaužiančiu vaizdu į Nemuno slėnį. Pasiekusieji kalno viršūnę negalėjo atsigrožėti, tikrai buvo verta. O Palemono kalnu šis piliakalnis vadinamas dėl legendos, jog čia palaidotas legendinis Lietuvos valstybės įkūrėjas, Romos kunigaikštis Palemonas, kuris, persekiojamas Romos imperatoriaus, su šeima mūsų kraštą pasiekė plaukdamas Baltijos jūra, o Nemunu pasiekęs dabartinio Seredžiaus vietovę, kunigaikštis pasistatęs pilį ir čia gyvenęs. XIII a. čia stovėjusi Pieštvės pilis, kuri padėjo lietuviams gintis nuo kryžiuočių, o jos papiliai daug kartų buvo priešų sudeginti. Manoma, kad Palemono kalnas buvo šventa senovinių apeigų vieta.

Pamankštinę kojas ir paganę akis keliavome toliau ir už 9 km pasukome į Veliuonos miestelį. Tai viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Stačiuose Nemuno Slėnio krantuose stūkso du Veliuonos piliakalniai. 1421 m. kunigaikštis Vytautas Veliuonoje įsteigė parapiją ir 1426 m. pastatė bažnyčią. Tai buvo viena pirmųjų Romos Katalikų bažnyčios parapijų Žemaitijoje. Lietuvos kancleris Albertas Radvila, valdęs Veliuoną 1644 m., bažnyčią atnaujino ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios pastatas toks išliko iki mūsų dienų. Prie bažnyčios mus pasitiko jau 35 metus čia dirbantis zakristijonas Zenonas. Rankose jis laikė pundą labai didelių raktų, kuriais atrakino šventovę, garsią savo paveikslais, skulptūromis, istoriniu palikimu. Suėję vidun giesme pagarbinome Švč. Sakramentą, o užlipę į viršų, prie vargonų, sugiedojome giesmę Švč. Marijai. Zakristijonas Zenonas parodė kaip keičiami centriniame altoriuje paveikslai, o paskui, didžiausiais raktais atrakinęs duris į bažnyčios bokštą, visus pakvietė užlipti į viršų pasigrožėti Veliuonos miesteliu ir vaizdu į Nemuną. Bažnyčios bokškte yra įrengtas ir muziejus, kuriame eksponuojama daug vertingų ir įdomių eksponatų. Įspūdingai atrodo senovinė, iš geležies nukalta, skrynia, panaši į lagaminą su dangčiu, senoviniai žibintai, žvakidės, daug įvairių laikotarpių arnotų. Viename iš kambarių surinkta ir saugoma gausybė tarpukario Lietuvos organizacijų vėliavų, o ponas Zenonas parodė ir papasakojo, kam kuri priklausė - šauliams, moterų sąjungai, ateitininkams, parapijos vėliava, skirta 500 metų jubiliejui paminėti. Besigrožėdami muziejaus eksponatais ir nepajutome, kad į varpinės viršų užsikabarojome, o ten, pro atvertus langus, Veliuonos miestelis kaip ant delno, o zakristijonas Zenonas juokauja, kad kai užlipi į patį viršų, tai ir Nemunas priartėja. Tikrai, upė atrodo ranka pasiekiama. Mes atsargiai leidomės stačiais bažnyčios varpinės laiptais, o zakristijonas, nors jau garbaus amžiaus, nulėkė kaip jaunuolis. Jis pratęs, dažnai tenka ir kelias ekskursijas per dieną vedžioti. Atsisveikindamas zakristijonas Zenonas padainavo senovišką dainą ir užminė mįslę - atlėkė paukštis be sparnų, nutūpė ant medžio be šakų, medžiotojas nušovė be kulkų, senelis suvalgė be dantų. Ilgai spėliojome...

Pabuvojome miestelio centre prie garsaus Vytauto Didžiojo paminklo (aut. Apolinaras Šimkūnas), pastatyto 1930 m. minint Lietuvos kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties jubiliejų. Sovietų okupacinė valdžia norėjo jį nugriauti, bet veliuoniškiai pasipriešino ir paminklas išliko iki šių dienų. Netoli paminklo yra mitologinis akmuo su įspausta pėda. Pasakojama, kad statant bažnyčią velnias pavogė akmenį, bet Mergelė Marija atėmė iš jo ir grąžino bažnyčios statybai, o akmenyje liko įsispaudusi Marijos pėda. Istorijos žinovai įspėja, kad akmenys su pėda, greičiausiai, žymėdavo genčių gyvenamas vietas. 

Pasižvalgę po jaukų Veliuonos miestelį pajudėjome link Raudonės. O čia, apsupta parko, mus pasitiko įspūdinga Raudonės pilis. U formos pastatas su penkiais dantytais bokštais pastatytas iš raudonų plytų, kurių nedengia tinkas. Didysis Raudonės pilies bokštas yra 33,5 metrų aukščio. Pilies kieme radome įdomią pramogą. Pastatyti keturi didelį paveikslai, kur kiekvienas gali įkišti galvą ir tapti paveikslo veidu. Galėjai tapti didiku ar kilminga dama. Kikevienam pagal norą.

Įdomi ir Raudonės pilies istorija. Istorikai teigia, kad pilies, kaip gynybinio posto kovose su kryžiuočiais, istorija prasidėjo apie 1300 m., o XVI a. pradėta statyti renesanso stiliaus pilis. Vėliau keitėsi šeimininkai, keitėsi ir interjeras, ir eksterjeras. Antrojo pasaulinio karo metu pilis buvo smarkiai apgriauta ir tik 1965 m. atsatyta. Joje buvo įkurta Raudonės pagrindinė mokykla, veikusi iki 2018 m. Deja unikalus istorinis interjeras buvo sunaikintas. Aplink pilį išliko gražus parkas ir širdies formos tvenkinys, o tarp medžių, pievelėje, įkurtas parko akcentas - milžiniška kėdė. Apsidairėm, nuo pilies šlaito pasigrožėjom vaizdu į Nemuną ir pajudėjome namų link.

O agapei vietą radome už Jurbarko, jau riedėdami namo. Smagu buvo visiems pabūti kartu ir nesvarbu, kad choristų amžius labai įvairus. Mus visus vienija meilė Dievui ir giesmei.

Ačiū mūsų mecenatui gerb. Klebonui Sauliui Matuliui ir choro vadovei Kristinai Sabaliauskienei už turiningą kelionę ir nepakartojamus įspūdžius.

                                                                                           Choristė Rita Jakutienė

__________________________________________________________________________________________________________

DĖMESIO!

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE XXXIX FESTIVALIS RESURREXIT ,,PRIKELSIME VILTĮ"

Balandžio 20 d., trečiadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių)

,,Stačiatikių muzika"

Vyrų choras ,,Logos" (Latvija). Meno vadovas ir dirigentas Ioanne Shenrock.

Festivalio ,,Resurrexit" programą šiemet praturtins stačiatikių muzika, prieš daugiau nei šimtmetį skambėjusi po Šv. Jurgio bažnyčios skliautais. Ją atliks svečiai iš Latvijos, kurių repertuare - stačiatikių giesmės: nuo senovinių giedojimų iki šiuolaikinės įvairių regionų ir tradicijų stačiatikių muzikos. Koncerte skambės stačiatikių vienuolyno Kijevo  Pečorų lauros ir graikų ortodoksų giesmės bei XIX a. - XX a. rusų religinės muzikos kūrėjų kompozicijos.

Programoje: A. Arkhangelsky, M. Kotogarov, S. Trubachov, G. Izvekov, G. Grigorjeva ir kt. kompozitorių kūriniai.

Koncertas nemokamas

_______________________________________________________________________________________________________

Balandžio 23 d., šeštadienį, 18.00 val. (po Šv. Mišių) koncertas ,,Skambančios Šiaulių bažnyčios"

Mišrus jaunimo choras ,,Exaudi"

(Meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė)

Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos choras

(Meno vadovė ir dirigentė Živilė Tamaševičienė)

Programoje: kūriniai iš naujai išleisto J. Naujelio natų rinkinio ,,Motetta".

Koncertas nemokamas.

____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val. (skiriamos jaunimui besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentus) ir tęsiasi balandžio mėn. 10 d. - Kristaus Kančios (Verbų sekmadienį), 8.00 val., 9.30 val. 11.00 val. ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas kun. teol. dr. Simas Maksvytis.

Balandžio mėn. 10 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 14 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Balandžio mėn. 15 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia 17.00 val.

Balandžio mėn. 16 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia 17.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

Balandžio mėn. 17 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 18 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

____________________________________________________________________________________________________________

KONCERTAS ,,GIESMĖ MUS KELIA IR GAIVINA", SKIRTAS ŠV. CECILIJOS, CHORŲ GLOBĖJOS, DIENAI PAMINĖTI

_____________________________________________________________________________________________________________

Dievo tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos atidarymo posėdis

Š.M. RUGPJŪČIO MĖN. 29 D. MŪSŲ PARAPIJOJE LANKĖSI IR KARTU MELDĖSI TARPTAUTINĖ KATALIKIŠKOS ORGANIZACIJOS ,,ŠEIMA, TRADICIJA, NUOSAVYBĖ" NARIAI SU FATIMOS MARIJOS STATULA

_______________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

2018 m. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS

 

____________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA

_____________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMAS ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

_________________________________________________________________________________________________________

2018 m. ŠV. VELYKOS

____________________________________________________________________________________________________________

2018 m. VERBŲ SEKMADIENIS

_______________________________________________________________________________________________

2018 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

______________________________________________________________________________________________________________

Konferencijos akimirkos

__________________________________________________________________________________________________

2017 m. Bernelių Šv. Mišios

_____________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas