Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiams Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 22 d. (IV - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius - kun., teol. dr. Ramūnas Norkus.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 31 d. - 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios. Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmė - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 23 d. (šeštadienį), Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje per 10.00 val. Šv. Mišias giedos Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras ,,Atžalynas", vadovas Mindaugas Žalalis ir iš karto po Šv. Mišių padovanos mūsų parapijai koncertą kartu su Šiaulių kultūros centro kameriniu choru ,,Vasara" (vadovas Kornelijus Luotė) ir Saulkrastu kultūros centro moterų vokalinių ansambliu ,,Dzilė" (vadovas Janis Lucans) Latvija.

_______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 16 d. (šeštadienį) 17.30 val. kviečiame į koncertą Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Koncertuoja:

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras.

Klaipėdos universiteto mišrus choras: ,,PAJŪRIO AIDOS".

2019 m. lapkričio mėn. 17 d. (sekmadienį) 10.00 val. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertuos:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras ,,AVE VITA".

_____________________________________________________________________________________________________________

LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

 LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

DAILĖS FESTIVALIS ŠIAULIŲ MONMARTO RESPUBLIKA 2019 

VALSTYBINIO VILNIAUS KVARTETO KONCERTAS - PERFORMANSAS

,,MENŲ PAKYLĖTI"

2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. 9 D. 18. VAL. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE.

SOLISTĖ ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

*Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) - kun., bažn., t. dr. Mindaugas Sabonis.

Pradedant rekolekcijas balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu  priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

_______________________________________________________________________________________________________

* Balandžio mėn. 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

___________________________________________________________________________________________________________

*Balandžio mėn. 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

* Balandžio mėn. 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

*Balandžio mėn. 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Balandžio mėn. 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

*Balandžio mėn. 22 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

___________________________________________________________________________________________________________

2018 m. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS

 

____________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 15 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 16 d. (III - ąjį advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas, teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika.

_________________________________________________________________________________________________________

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės. 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 10.00 val., 12.00 val., 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

Lapkričio 1 d. VISŲ ŠVENTŲJŲ iškilmėje mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val. 

* 17.00 val. (melsimės už mirusius ir dalyvausime gedulinėje procesijoje).

Lapkričio 2 d. MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS). Mūsų bažnyčioje melsimės:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val.

* 17.00 val.

Po 12.00 val. Šv. Mišių bus giedami Kalvarijų kalnai už mirusiuosius.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

1. Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų" maldą ir ,,Tikėjimo išpažinimą".

2. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ar bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS RUOŠTIS  ŠVČ. SAKRAMENTUI (I KOMUNIJAI) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Per rugsėjo mėnesį kviečiame vaikus, jaunimą ir visus, kurie nėra priėmę ir nori rengtis Sutvirtinimo ir Švč. Sakramento (Pirmosios Komunijos) priėmimui.

Užsiregistruoti galima parapijos raštinėje arba pas savo mokyklų tikybos mokytojas. 

Pamokėlės prasidės spalio mėnesį, o sakarmentai bus teikiami kitų metų gegužės mėnesį.

_______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA UŽSIREGISTRAVUSIEMS Į SUSITIKIMĄ SU ŠVENTUOJU TĖVU

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 3.00 val. naktį išvykstame nuo mūsų bažnyčios (iš Dubijos gatvės) į Kauną. Kvietimai į sektorius  bus išdalinti autobusuose. 

Rekomenduojame su savimi turėti:

* sulankstomas kėdutes, kad galėtumėte atsisėsti ir pailsėti, nes susitikimas, Šv. Mišios užtruks ilgai.

* Nuo lietaus apsiapsisaugoti rekomenduojama turėti apsiaustus. Ilgų, smailių skėčių nebus galima įsinešti.

* Galima įsidėti maisto ir vandens.

____________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA

_____________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMAS ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame mergaites nuo 5 m. iki 16 m. dalyvauti Šv. Jurgio bažnyčios adoracijose ir procesijose, kurios vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį (12.30 val.) per Šv. Mišias bei švenčių dienomis.

____________________________________________________________________

2018 m. ŠV. VELYKOS

____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS prasideda kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį  kovo mėn. 18 d. 8.00, 9.30 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas - Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius.

Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

Kovo mėn. 25 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Kovo mėn. 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 31 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI

Balandžio mėn. 1 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 2 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

2018 m. VERBŲ SEKMADIENIS

_______________________________________________________________________________________________

2018 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

______________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA KVIEČIA Į VYRŲ IR MOTERŲ MALDOS GRUPELES

Šv. Benedikto ir pal. T. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje.

Mėnesių pirmaisiais penktadieniais 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje.

Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje", besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus", renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių.

Mergelės Marijos legiono grupė renkasi kiekvieną ketvirtadienį į 17.00 val. Šv. Mišias ir po jų bendra malda parapijos salėje (Kražių g. 15).

Veikliųjų vyrų katalikų grupė renkasi kiekvieną penktadienį 19.00 val. parapijos salėje (Kražių g. 15). Per mėnesį vieną kartą dalyvauja adoracijos naktyje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

VISI ESATE MALONIAI LAUKIAMI

Konferencijos akimirkos

_____________________________________________________________________________________________________________

GAVĖNIOS METU KIEKVIENA ŠEIMA TURITE GALIMYBĘ PASIKVIESTI Į SVEČIUS FATIMOS MARIJĄ (STATULĖLĘ) IR SAVAITĘ LAIKO MELSTIS JŪSŲ PRAŠOMOMIS INTENCIJOMIS. PO TO LEISTI MARIJAI APLANKYTI KITAS ŠEIMAS.

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2017 m. Bernelių Šv. Mišios

_____________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

PRASIDĖJO ADVENTAS

________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose

          Lapkričio 18 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo kasmetiniuose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje šeštadienio 11. 00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Šiaulių vyskupiją, mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas E. Bartulis kartu su Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios klebonu S. Matuliu ir kitais kunigais. Mūsų bažnyčios choras giedojo Liudviko mišias lotyniškai.

          Jau antrus metus iš eilės Šv. Jurgio bažnyčios choras yra kviečiamas dalyvauti Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose. Choro vadovė K. Sabaliauskienė ir choristai tuo labai džiaugiasi.

          Po mišių buvome pakviesti į agapę, kur mus pasitiko buvęs Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vytautas Brilius, Dabar besidarbuojantis Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje.

          Pasimeldę Aušros Vartų Gailestingumo Motinai Marijai, padėkoję Dievui už visas suteiktas malones, apsilankėme ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Čia mūsų laukė ekskursija po mūsų valstybės praeitį. Su atkurtais istoriniais reprezentaciniais interjerais, lobynais ir muziejaus ekspozicijomis supažindino gidas Saulius, kuris taip įdomiai ir išsamiai apie viską papasakojo, kad net nepajutome, kaip greitai prabėgo ekskursijai skirtas laikas.

          Buvo nuostabi, Dievo valia mums padovanota diena, kupina maldos, malonių susitikimų, nepamirštamų akimirkų ir nuostabių įspūdžių.

Rita Jakutienė

___________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 16 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 17 d. (III - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo Kunigų seminarijos dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras kunigas Vladimir Solovej.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val. 11.00 val., 12.30 val.

Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės. Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

17.00 val. Šv. Mišios skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Choristų kelionė 2017

Rugpjūčio 8 d. Šiaulių Šv. Jurgio parapijos choristai ir klebonas vyko į piligriminę kelionę, kurios tikslas - aplankyti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio sarkofagą Kaišiadorių katedroje. Ši kelionė buvo tarsi Vyskupo Teofiliaus beatifikacijos iškilmių Vilniuje tęsinys.

Tradiciškai kelionė prasidėjo bendra malda, todėl net nepajutome, kaip greitai pasiekėme Kaišiadorių miestą. Pačiame miesto centre mus pasitiko grakščių proporcijų neogotikinė, 1932 m. pastatyta, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra, kurioje yra Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus  Matulionio koplyčia, o jos altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas. Ant šio altoriaus mūsų klebonas kun. Saulius Matulis aukojo šventąsias mišias, o šiauliškiai choristai šlovino Dievą skambiomis giesmėmis. Po šventųjų mišių pasimeldėme prie Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus sarkofago, prašydami užtarimo ir malonių. Sesuo vienuolė trumpai papasakojo apie Kaišiadorių katedrą, altorius, paveikslus ir bažnyčioje saugomas relikvijas. Katedroje įrengta vienuolika altorių, puošni sakykla, presbiterijos šonuose išdėstyti įspūdingi mediniai istoristinių formų krėslai, didžiojo altoriaus  kairėje stovi didžiulis ir unikalus medinis vyskupo sostas su baldakimu, neobarokinė klausykla. Išskirtinis katedros savitumas - abipus šoninių navų prie pagrindinio pastato prijungtos nedidelės koplyčios. Viena iš jų Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčia, o kitoje, Gailestingumo koplyčioje, kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslas, patalpintos šv. Jono Pauliaus, šv. Faustinos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos. O puošnius vargonus šioje katedroje 1996 m. pagamino meistras Antanas Šauklys, buvęs Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas. Bažnyčios šventoriuje stovi paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui, o priešais šventoriaus vartus - paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Pasimeldę ir apžiūrėję nuostabią šventovę, buvome pakviesti į parapijos namus, kur mus lydėjusi sesuo vienuolė parodė pusvalandžio trukmės dokumentinį filmą apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį. Visi buvome apdovanoti pažymėjimais, skirtai piligriminei kelionei į Kaišiadorių katedrą atminti.

Tęsėme kelionę toliau ir pasukome Guronių link, Žaslių parapijon, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėn, kurioje įrengtas Rožinio slėpinių kelias. Penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius, ir Švč. Mergelės Marijos statula Rožinio slėpinių komplekse - parke (~10 ha plotas) buvo atidengti 2006 m., minint Kaišiadorių vyskupijos 80 - mečio sukaktį. Slėpinių kelio viduryje pastatyta Šv. Juozapo koplyčia, skirta Eucharistijos šventimui.

Pasimeldę ir aplankę koplytėles, kelionę tęsėme besidairydami po gretimas parapijas. Pasiekėme Kruonio miestelį, kur ant kalno mus pasitiko Kruonio Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienė bažnyčia. Bažnyčios klebonas kun. Robertas Mikalauskas papasakojo įdomią šios bažnytėlės istoriją. Mūsų dienas pasiekė puikios architektūros buvusios bazilijonų šventovės pastatas, jungiantis gotikos ir renesanso stilių, Rytų ir Vakarų kultūros įtakas. Zakristijoje yra Teodoro Bogdano ir Samuelio Oginskių violetinio marmuro antkapinės plokštės. Grafų Oginskių apie 1626 m. funduota šventovė atlaikė religinius ir istorinius pokyčius, nes XIX a. šventovė priklausė stačiatikiams, o 1919 m. perduota katalikams.

Už kelių kilometrų nuo Kruonio miestelio yra Kalviai, kur ant Kalvių ežero kranto, aukštai iškilusi stovi labai įdomios architektūros Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Ši 1800 m. pastatyta klasicistinė bažnyčia yra rotondos tipo, su kupolu ir cilindriniu žibintu. Sienos, aptaisytos nedideliais apie 5 cm skersmens rausvos spalvos akmens skaldos gabaliukais, be langų. Šalia stovi medinė varpinė. O už bažnyčios plyti nuostabaus grožio ežeras.

Čia, ant ežero kranto, vyko mūsų agapė, kur dalinomės duona kasdienine, kelionės įspūdžiais ir dainomis.

Nuoširdus ačiū mūsų choro senjorams už jų neišsenkančią energiją, nenuilstantį norą keliauti ir pažinti savo kraštą, choristei Kornelijai už pravestas bendras maldas, choro vadovei Kristinai Sabaliauskienei už jos iniciatyvas ir kantrybę, o labiausiai dėkojame pagrindiniam kelionės fundatoriui mūsų bažnyčios klebonui kun. Sauliui Matuliui.

Rita Jakutienė

____________________________________________

Koncerto akimirkos

Rugpjūčio 3 d. (ketvirtadienį), 18.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje koncertuos Vilniaus Čiurlionio kvartetas ir Maironio poeziją skaitys Kauno dramos teatro direktorius, aktorius Egidijus Stancikas.

__________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS PILIGRIMAI ARK. TEOFILIAUS MATULIONIO PASKELBIMO PALAIMINTUOJU IŠKILMĖJE

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

www.jaunimodienos.lt

____________________________________________________________

2017 m. vaikų Pirmoji Komunija

____________________________________________________________

VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. VELYKOS

___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2017 m. VERBŲ PROCESIJA

____________________________________________________________

2017 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

Gavėnios laiku (iki Šv. Velykų), šeštadieniais po 10.00 val. Šv. Mišių kviečiame giedoti Kalvarijos kalnus Šv. Jurgio bažnyčioje.

________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

* Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio 1 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tesiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio 2 d. 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas.

* Balandžio 9 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

* Balandžio 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Balandžio 14 d. DISYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia 17.00 val.

* Balandžio 15 d. DISYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. PRADŽIA 20.00 VAL.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI

*Balandžio 16 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

*Balandžio 17 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

 2016 m. Bernelių Šv. Mišios

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas