Parapijos naujienos - Šiaulių šv. Jurgio parapija

Parapijos naujienos

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 10.00 val. ir 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d.  17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmė - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

_______________________________________________________________________________________________________________

KONCERTAS ,,GIESMĖ MUS KELIA IR GAIVINA", SKIRTAS ŠV. CECILIJOS, CHORŲ GLOBĖJOS, DIENAI PAMINĖTI

Lapkričio 20 d. (šeštadienį) 15 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyks koncertas ,,Giesmė mus kelia ir gaivina", skirtas chorų globėjos šv. Cecilijos dienai paminėti.

Dalyvauja Šiaulių kultūros centro kamerinis choras ,,Bičiuliai" (meno vadovė Rita Daukantaitė, koncertmeisteris Maksas Perepečkinas), Šiaulių kultūros centro kamerinis choras ,,Vasara" (vadovas Kornelijus Luotė, koncertmeisteris Maksas Perepečkinas) ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras ,,Ventus" (meno vadovė Hana Mockienė, koncertmeisterė Danutė Streckienė).

Renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas.

Organizatorius - Šiaulių kultūros centras.

Organizatoriai tikrins galimybių pasus.

______________________________________________________________________________________________________________

Kvietimas

Kviečiame į Šv. Jurgio parapijos vyrų ir moterų Šventojo Rašto gilinimosi grupelę, kuri vyksta penktadieniais, adresu Kražiu g. 15.

Penktadieniais:

18.00 val. Moterų  Šventojo Rašto grupelė

19.00 val. Vyrų Šventojo Rašto grupelė

Daugiau informacijos galima gauti paskambinus telefonu 860280004.

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame į Dievo tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos atidarymo posėdį

Lapkričio 27 d. 17 val. kviečiame į Dievo tarno kunigo kankinio Konstantino Daukanto beatifikacijos bylos atidarymo posėdį.

Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Apie kunigą Konstantiną Daukantą

Kunigas kankinys Konstantinas Daukantas gimė 1896 m. Telšių rajono Patausalės kaime. 1925 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Paskirtas vikaro pareigoms į Šiaulius. Nuo 1928 m. - Šiaulių karo kapelionas. 1931 - 1933 m. Kurtuvėnų bažnyčios administartorius. Nuo 1934 m. - Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vikaras, administratorius, mokyklos kapelionas. 1938 m. - pėstininkų pulko Varniuose vicekapelionas. 1939 m. paskirtas Ukmergės lenkų gimnazijos tikybos mokytoju ir kapelionu, bet greitai sugrąžintas į Šiaulius.

1940 m. vasarą, bolševikams okupuojant Lietuvą, pasitraukė (laikytas dingusiu be žinios) į Vokietiją, iš ten - į nacių okupuotą Lenkiją. Varšuvoje, dirbdamas pastoracinį darbą, gelbėjo žydus, išduodamas fiktyvius krikšto metrikus ir kitus dokumentus svetimomis pavardėmis. 1941 m. liepos 24 d. Varšuvoje (Warszawa, ulica ks. Ignacego Jana Skorupki 4/6) gestapas suėmė kunigą Konstantiną Daukantą ir išvežė į Aušvico II-ąją koncentracijos stovyklą, kurioje buvo įrengtos specialios kameros ir veikė krematoriumas. Čia kunigui Konstantinui vietoje pavardės buvo duotas numeris (18372), o ant krūtinės prisegtas raudonas antsiuvas, nes kunigai buvo priskirti politinių kalinių kategorijai.

1942 m. kovo 10 d., eidamas 46-uosius metus, kunigas ir visuomenės veikėjas Konstantinas Daukantas baigė savo kankinystę.

Pastaba. Renginio metu bus fotografuojama bei filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti Šiaulių Šv. Jurgio parapijos internetiniame puslapyje.

______________________________________________________________________________________________________________

LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE PRADEDAME VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ, NORINČIŲ PASIRUOŠTI KRIKŠTO, PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS, REGISTRACIJÄ„.

Norinčius pradėti lankyti pasiruošimo kursus - katechezę, kviečiame registruotis parapijos raštinėje ar pas savo mokyklų tikybos mokytojus iki rugsėjo 19 d.

Rugsėjo 26 d. 12.30 val. kviečiami vaikai su tėveliais, kurie nori ruoštis PIRMAJAI KOMUNIJAI į Šv. Mišias po kurių vyks susirinkimas.

Spalio 3 d. 12.30 val. kviečiami jaunuoliai su tėveliais, kurie nori ruoštis SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI į Šv. Mišias po kurių vyks susirinkimas.

Iškilus klausimams galite kreiptis į parapijos raštinę (Kražių g. 17) arba telefonu 841 52 62 20.

_______________________________________________________________________________________________________________

Š. M. RUGPJŪČIO MĖN. 29 D. MŪSŲ PARAPIJOJE LANKĖSI IR KARTU MELDĖSI TARPTAUTINĖS KATALIKIŠKOS ORGANIZACIJOS ,,ŠEIMA, TRADICIJA, NUOSAVYBĖ" NARIAI SU FATIMOS MARIJOS STATULA

____________________________________________________________________________________________________________

2021 M. LIEPOS MĖN. 24 D. (ŠEŠTADIENĮ), ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE VYKS RENGINYS ,,BAŽNYČIŲ NAKTYS", KURIS PRASIDĖS 17.00 VAL. ŠV. MIŠIOMIS.

19.00 val. ekskursija ,,Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestą". Gidė lauks prie bažnyčios vartų.

20.00 val. muzikos valanda ,,Giesmė ganytojui". Šiaulių pučiamųjų orkestras, meno vadovas ir dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentas G. Brūzga.

21.00 val. vėl ekskursija ,,Šv. Jurgis, 100 metų globojantis miestą". Gidė lauks prie bažnyčios vartų.

Visi esate laukiami.

_______________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS, IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

* Kovo 28 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventimas 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val.

* Balandžio 1 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Balandžio 2 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

* Balandžio 3 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Balandžio 4 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 val. ir 12.30 val.

* Balandžio 5 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00 val., 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

_____________________________________________________________________________________________________________

Brangūs tikintieji,

Kalėdos - meilės, ramybės ir džiaugsmo šventė.

Kūdikėlio Jėzaus palaima telydi Jus 2021 metų kelionėje.

Nuoširdžiausiai dėkoju visiems parapijiečiams, kurie buvote kartu šiais metais, aukojote, meldėtės, rėmėte savo parapiją, ačiū kurie skyrėte 2%  nuo savo atlyginimo bendruomenės reikmėms. Jūsų parama yra labai ženkli ir svarbi šiuo visiems nelengvu laiku. Būsime labai dėkingi jei ir Naujaisiais 2021 m. prisidėsite prie mūsų bažnyčios išlaikymo. Gerasis Dievas teatlygina Jums visiems.

Parapijos rekvizitai skirti 2% nuo pajamų

Pavadinimas: ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA

Kodas: 191068211

Adresas: Kražių g. 17, Šiauliai

Sąskaita: ,,Swedbank", AB, LT947300010002403673

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos

klebonas kun. dr. Saulius Matulis

_______________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ VYSKUPO KALĖDŲ SVEIKINIMAS 2020 m.

BŪKIME DĖKINGI!

Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės,

Su meile ir dėkingumu įžengėme į didžiąją MEILĖS PASLAPTĮ - KALĖDAS.

Tai ilgai lauktoji dangaus dovana žemės keleiviams.

Ar sugebame už ją padėkoti?

Didysis meilės Mokytojas, užgimęs Betliejaus tvartelyje mums primena, jog tai, kas nutinka kasdienybėje, suteikia galimybę kitaip mylėti, nuoširdžiau tikėti ir gyventi pasaulyje, kuris nušviestas begalinės meilės spinduliais.

Mylėdami ir tikėdami Dievu, kasdien už viską dėkokime, o gyvenimo Šaltinis, trykštantis iš Betliejaus, mus nuolat gaivins meile ir gailestingumu.

Dievas trokšta, kad mūsų gyvenimas būtų sėkmingas, o laimingo gyvenimo paslaptis glūdi dėkingume. Psalmininkas sako: ''Dėkokime Viešpačiui, nes jis geras,- jo ištikima meilė amžina'' (Ps 107-1).  Apaštalas Paulius mus ragina: ''Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš mūsų Kristuje Jėzuje'' (1 Tes 5,16 - 18).

Gyvenimo kelionėje negalime tuo pat metu būti dėkingi ir nalaimingi. Moteris pasakoja, jog važiuodama automobiliu per tiltą prie San Francisko įlankos, visada sumoka už save ir už automobilį važiuojantį iš paskos. Kartą mokesčių rinkėja, palyginusi mano ir už manęs esantį prabangų automobilį pritemdytais langais, nustebo. Minėtas automobilis pravažiavo prie manojo, langų stiklai nusileido ir pasirodė dviejų mažų mergaičių, jų motinos ir tėčio veidai. Labai sujaudinti dovanos, jie mojavo man rankomis, signalizavo ir dėkojo. Iš jų reakcijos supratau, jog tai ką padariau, buvo daug daugiau nei mokestis už važiavimą per tiltą. Laime švytintys mergaičių veidai ir nuostaba tėvų akyse bylojo, kad ši diena jiems tapo ypatinga.

Brangūs broliai ir sesrys, kasdien eikime per pasaulį, nusiteikę kam nors ir už ką nors padėkoti. Dėkingumas taurina mūsų ir tų, su kuriais bendraujame, gyvenimą. Kartais pamirštame, jog esame Dievo kūriniai ir tai, kad Viešpats nori, jog mes džiaugtumėmės gyvenimu. Jausdami begalinę Dievo meilę, visada dėkokime už draugus ir priešus, už džiaugsmą ir gyvenimo išbandymus, nes džiaugsmas mums teikia malonumo, o išbandymai padeda augti. Kasdien vis labiau pasitikėkime Dievu, tuomet mūsų gyvenimas bus harmoningas ir jame bus daugiau gėrio.

Šiuo sunkiu išbandymų laiku, norime nuoširdžiai padėkoti visų ligoninių vadovams, gydytojams ir visam medicinos personalui, Šiaulių miesto ir rajonų merams, policijos ir kitų sričių darbuotojams, kurie rūpinasi žmonių sveikata ir saugumu.

Te netemdo pandemijos siaubas giliai tikinčių, karštai Dievą mylinčių ir Juo pasitikinčių širdžių.

Brangieji, mylėkime ir būkime dėkingi vieni kitiems, tai bus kilniausia padėka Kūdikėliui Jėzui.

Džiugių Šventų Kalėdų ir palaimintų 2021 metų!

Nuoširdžiai,

Šiaulių vyskupas                                                                              Eugenijus Bartulis

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL BAŽNYČIOS VEIKLOS KARANTINO METU

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti Šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, Šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m. ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m. atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)).

Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!

Pagarbiai,

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos klebonas

kun. dr. S. Matulis

______________________________________________________________________________________________________________

2020 m. LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

9.30 val. VOTYVA

11.00 val. ŠV. MIŠIOS

12.30 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

2020 m. LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas - mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, - nors ir mirtų, bus gyvas" (Jn. 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, ,,mes esame išgelbėti viltimi" (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę.

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. Vienijamės su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje ,,ne viešai, o tarsi slapčiomis" (Jn 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausią mūsų tikėjimo šventę išgyventi ,,tarsi slapčiomis". Negalime viešai eiti į Bažnyčią ir susirinkę draugėn švęsti Velykų. Pandemija, apėmusi visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi ,,pavogti" mūsų džiaugsmo ir ramybės, tų brangių mūsų Prisikėlusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartą savo mokinius guodė ir drąsino pasitikėti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats.

,,Jūs nebijokite!" (Mt 28, 5), - taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas: ,,Ramybė Jums!" (Jn 20, 19). O tada juos ragino: ,,Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai" (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. Krikščionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir Prisikėlusio Jėzaus paguodą.

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rasti be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų pasaulis.

,,Jis pamatė ir įtikėjo", - taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo Mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policijos, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permąstyti savo gyvenimo prasmę! Tebūna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančią ir mirtį į Prisikėlimą. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos!

Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!

Lietuvos vyskupai

_____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

* Balandžio 5 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę liturginės apeigos atliekamos bažnyčios viduje, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 9 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - Eucharistijos įsteigimas. Šv. Mišių pabaigoje nėra procesijos kartu su tikinčiaisiais, Švč. Sakramentas lieka tabernakulyje.

* Balandžio 10 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus pagerbimas, be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 11 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - Velyknakčio šventimas ir Šv. Mišios be tikinčiųjų dalyvavimo.

* Balandžio 12 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (VELYKOS). Ryte nevyksta Velykų procesija, 8.00 val. skambinama varpais. Šv. Mišios aukojamos žmonėms nedalyvaujant.

* Balandžio 13 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. 

______________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 21 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiams Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 22 d. (IV - ąjį Advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Kauno kunigų seminarijos rektorius - kun., teol. dr. Ramūnas Norkus.

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Šv. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. ir 12.30 val. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Gruodžio 31 d. - 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Šv. Mišios. Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmė - 10.00 val., 12.00 val. ir 17.00 val.

______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 23 d. (šeštadienį), Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje per 10.00 val. Šv. Mišias giedos Šiaulių kultūros centro jaunimo kamerinis choras ,,Atžalynas", vadovas Mindaugas Žalalis ir iš karto po Šv. Mišių padovanos mūsų parapijai koncertą kartu su Šiaulių kultūros centro kameriniu choru ,,Vasara" (vadovas Kornelijus Luotė) ir Saulkrastu kultūros centro moterų vokalinių ansambliu ,,Dzilė" (vadovas Janis Lucans) Latvija.

_______________________________________________________________________________________________________________

2019 m. lapkričio mėn. 16 d. (šeštadienį) 17.30 val. kviečiame į koncertą Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Koncertuoja:

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis merginų choras.

Klaipėdos universiteto mišrus choras: ,,PAJŪRIO AIDOS".

2019 m. lapkričio mėn. 17 d. (sekmadienį) 10.00 val. Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje koncertuos:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišrus choras ,,AVE VITA".

_____________________________________________________________________________________________________________

LAPKRIČIO 1 d. - VISI ŠVENTIEJI

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA

17.00 val. GEDULINGOSIOS VĖLINIŲ ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIUS IR PROCESIJA

 LAPKRIČIO 2 d. - VĖLINĖS

8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS

10.00 val. VOTYVA

12.00 val. SUMA IR GEDULINĖ PROCESIJA

17.00 val. VAKARO ŠV. MIŠIOS

___________________________________________________________________________________________________________

DAILĖS FESTIVALIS ŠIAULIŲ MONMARTO RESPUBLIKA 2019 

VALSTYBINIO VILNIAUS KVARTETO KONCERTAS - PERFORMANSAS

,,MENŲ PAKYLĖTI"

2019 M. RUGPJŪČIO MĖN. 9 D. 18. VAL. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE.

SOLISTĖ ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

*Gavėnios rekolekcijos prasideda balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį balandžio mėn. 7 d., 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Rekolekcijų vedėjas - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris) - kun., bažn., t. dr. Mindaugas Sabonis.

Pradedant rekolekcijas balandžio mėn. 6 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu  priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

_______________________________________________________________________________________________________

* Balandžio mėn. 14 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

___________________________________________________________________________________________________________

*Balandžio mėn. 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia  - 17.00 val.

* Balandžio mėn. 19 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

*Balandžio mėn. 20 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia - 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI.

* Balandžio mėn. 21 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00 val. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

*Balandžio mėn. 22 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

___________________________________________________________________________________________________________

2018 m. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS

 

____________________________________________________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Advento laikas - tai malonių ir vilties laikas, todėl tikintieji kviečiami susikaupimui, maldai, bendrystei ir buvimui su Viešpačiu.

Visus Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas:

Gruodžio 15 d. (šeštadienį) - 17.00 val. Šv. Mišios jaunimui besirengiančiam Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Gruodžio 16 d. (III - ąjį advento sekmadienį) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val.

Rekolekcijas ves Vilniaus Šv. Juozapo parapijos klebonas, teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika.

_________________________________________________________________________________________________________

PAMALDŲ TVARKA ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ DIENOMIS

Gruodžio 24 d. Kūčių vakarą - Bernelių Šv. Mišios bus aukojamos 21.00 val.

Gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdos) - Šv. Mišios aukojamos: 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 26 d. (Antroji Šv. Kalėdų diena) - 8.00 val., 9.30 val., 11.00 val., 12.30 val. Vakarinių Šv. Mišių nebus.

Gruodžio 31 d. Naujųjų metų išvakarės. 17.00 val. Šv. Mišios, skirtos padėkoti už praėjusius metus.

Sausio 1 d. Naujieji metai. Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 10.00 val., 12.00 val., 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

Lapkričio 1 d. VISŲ ŠVENTŲJŲ iškilmėje mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val. 

* 17.00 val. (melsimės už mirusius ir dalyvausime gedulinėje procesijoje).

Lapkričio 2 d. MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS). Mūsų bažnyčioje melsimės:

* 8.00 val.

* 10.00 val.

* 12.00 val.

* 17.00 val.

Po 12.00 val. Šv. Mišių bus giedami Kalvarijų kalnai už mirusiuosius.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

1. Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų" maldą ir ,,Tikėjimo išpažinimą".

2. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ar bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA NORINTIEMS RUOŠTIS  ŠVČ. SAKRAMENTUI (I KOMUNIJAI) IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Per rugsėjo mėnesį kviečiame vaikus, jaunimą ir visus, kurie nėra priėmę ir nori rengtis Sutvirtinimo ir Švč. Sakramento (Pirmosios Komunijos) priėmimui.

Užsiregistruoti galima parapijos raštinėje arba pas savo mokyklų tikybos mokytojas. 

Pamokėlės prasidės spalio mėnesį, o sakarmentai bus teikiami kitų metų gegužės mėnesį.

_______________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIJA UŽSIREGISTRAVUSIEMS Į SUSITIKIMÄ„ SU ŠVENTUOJU TĖVU

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 3.00 val. naktį išvykstame nuo mūsų bažnyčios (iš Dubijos gatvės) į Kauną. Kvietimai į sektorius  bus išdalinti autobusuose. 

Rekomenduojame su savimi turėti:

* sulankstomas kėdutes, kad galėtumėte atsisėsti ir pailsėti, nes susitikimas, Šv. Mišios užtruks ilgai.

* Nuo lietaus apsiapsisaugoti rekomenduojama turėti apsiaustus. Ilgų, smailių skėčių nebus galima įsinešti.

* Galima įsidėti maisto ir vandens.

____________________________________________________________________________________________________________

I KOMUNIJA

_____________________________________________________________________________________________________________

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JAUNIMAS ŠIAULIŲ DEKANATO JAUNIMO DIENOJE

_________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TITULINIAI ATLAIDAI

_____________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame mergaites nuo 5 m. iki 16 m. dalyvauti Šv. Jurgio bažnyčios adoracijose ir procesijose, kurios vyksta kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį (12.30 val.) per Šv. Mišias bei švenčių dienomis.

____________________________________________________________________

2018 m. ŠV. VELYKOS

____________________________________________________________________________________________________________

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ LAIKAS IR TVARKA ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS prasideda kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) 17.00 val. ir tęsiasi V Gavėnios sekmadienį  kovo mėn. 18 d. 8.00, 9.30 11.00 ir 12.30 val. Rekolekcijų vedėjas - Kauno kunigų seminarijos Propedeutinio kurso vadovas Šiluvoje kunigas Donatas Grigalius.

Pradedant rekolekcijas kovo mėn. 17 d. (šeštadienį) po 17.00 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija su jaunimu besirengiančiu priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus.

Kovo mėn. 25 d. VERBŲ SEKMADIENIS. Šv. Mišios ir Verbų šventinimas 8.00, 9.30, 11.00 ir 12.30 val.

Kovo mėn. 29 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS - EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 30 d. DIDYSIS PENKTADIENIS - JĖZAUS KRISTAUS MIRTIES ANT KRYŽIAUS PAGERBIMAS. Pamaldų pradžia - 17.00 val.

Kovo mėn. 31 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - VELYKNAKČIO ŠVENTIMAS IR ŠV. MIŠIOS. Pradžia 20.00 val.

NEPAMIRŠKITE ATSINEŠTI ŽVAKUTĘ KRIKŠTO PAŽADŲ ATNAUJINIMUI

Balandžio mėn. 1 d. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ (ŠV. VELYKOS). Prisikėlimo Šv. Mišios 8.00. Toliau melsimės 11.00 ir 12.30 val.

Balandžio mėn. 2 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

__________________________________________________________________________________________________________

2018 m. VERBŲ SEKMADIENIS

_______________________________________________________________________________________________

2018 m. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

______________________________________________________________________________________________________________

ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJA KVIEČIA Į VYRŲ IR MOTERŲ MALDOS GRUPELES

Šv. Benedikto ir pal. T. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje.

Mėnesių pirmaisiais penktadieniais 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje.

Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje", besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus", renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9.30 val. Šv. Mišių.

Mergelės Marijos legiono grupė renkasi kiekvieną ketvirtadienį į 17.00 val. Šv. Mišias ir po jų bendra malda parapijos salėje (Kražių g. 15).

Veikliųjų vyrų katalikų grupė renkasi kiekvieną penktadienį 19.00 val. parapijos salėje (Kražių g. 15). Per mėnesį vieną kartą dalyvauja adoracijos naktyje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

VISI ESATE MALONIAI LAUKIAMI

Konferencijos akimirkos

2017 m. Bernelių Šv. Mišios

_____________________________________________________________________

ADVENTO REKOLEKCIJOS

_________________________________________________________________________

PRASIDĖJO ADVENTAS

________________________________________________________________________

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo Aušros Vartų atlaiduose

          Lapkričio 18 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios choras dalyvavo kasmetiniuose Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje šeštadienio 11. 00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Šiaulių vyskupiją, mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas E. Bartulis kartu su Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios klebonu S. Matuliu ir kitais kunigais. Mūsų bažnyčios choras giedojo Liudviko mišias lotyniškai.

          Jau antrus metus iš eilės Šv. Jurgio bažnyčios choras yra kviečiamas dalyvauti Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose. Choro vadovė K. Sabaliauskienė ir choristai tuo labai džiaugiasi.

          Po mišių buvome pakviesti į agapę, kur mus pasitiko buvęs Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras kun. Vytautas Brilius, Dabar besidarbuojantis Vilniuje, Šv. Teresės bažnyčioje.

          Pasimeldę Aušros Vartų Gailestingumo Motinai Marijai, padėkoję Dievui už visas suteiktas malones, apsilankėme ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Čia mūsų laukė ekskursija po mūsų valstybės praeitį. Su atkurtais istoriniais reprezentaciniais interjerais, lobynais ir muziejaus ekspozicijomis supažindino gidas Saulius, kuris taip įdomiai ir išsamiai apie viską papasakojo, kad net nepajutome, kaip greitai prabėgo ekskursijai skirtas laikas.

          Buvo nuostabi, Dievo valia mums padovanota diena, kupina maldos, malonių susitikimų, nepamirštamų akimirkų ir nuostabių įspūdžių.

Rita Jakutienė

© 2010m. www.jurgioparapija.lt, Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas